You have a complaint against an EU institution or body?

Domniemane nieudzielenie odpowiedzi przez delegację UE na wniosek w sprawie wypłaty odszkodowania byłemu pracownikowi