You have a complaint
against an EU institution or body?

Commission's alleged failure to carry out a human rights impact assessment of the envisaged EU-Vietnam free trade agreement

Odluka

u slučaju 1409/2014/MHZ o propustu Europske komisije da izvrši prethodnu procjenu utjecaja ugovora o slobodnoj trgovini između Vijetnama i EU-a na ljudska prava

Slučaj se bavi pitanjem je li Europska komisija trebala izvršiti procjenu utjecaja na ljudska prava u kontekstu pregovora za sklapanje ugovora o slobodnoj trgovini s Vijetnamom. Podnositelji pritužbe vjeruju da je takva procjena bila potrebna, a Komisija smatra da to nije bilo potrebno budući da je procjena utjecaja na održivost već izvršena 2009. za predloženi ugovor o slobodnoj trgovini između EU-a i ASEAN-a, koji je uključivao i Vijetnam.

Ombudsmanica je zaključila da propust Komisije da izvrši procjenu utjecaja na ljudska prava u vezi s Vijetnamom predstavlja loše upravljanje. U ožujku 2015. preporučila je da Komisija izvrši procjenu bez odgode.

Komisija je to odbila. Tvrdila je da se njezinim „netrgovinskim instrumentima politike” i klauzulama o ljudskim pravima u ugovoru o partnerstvu i suradnji postiže ista svrha.

Ombudsmanica se nije složila i sukladno tome naglasila je značajke alata za procjenu utjecaja na ljudska prava. Budući da je ugovor u međuvremenu sklopljen, Ombudsmanica je zaključila slučaj uz kritičnu primjedbu.