You have a complaint against an EU institution or body?

Query from the Office of Ombudsman of the Republic of Latvia concerning the right to access basic banking services, such as a basic bank account and payment facilities, notably where an individual is unable to comply with the provisions of the EU Anti-Money Laundering Directive

Dotaz Úřadu veřejného ochránce práv Lotyšské republiky týkající se práva na přístup k základním bankovním službám, jako jsou základní bankovní účet a platební nástroje, zejména v případech, kdy jednotlivec není schopen plnit ustanovení směrnice EU o boji proti praní peněz.