You have a complaint against an EU institution or body?

European Global Navigation Satellite Systems Agency (GSA) and alleged failure to reclassify the complainant in the 2019 reclassification exercise

Европейска агенция за глобални навигационни спътникови системи (GSA) и твърдения за отказ за прекласификация на жалбоподателя при процедурата по прекласификация през 2019 г.