You have a complaint against an EU institution or body?

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (PMO) να απαντήσει σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνταξιούχου υπαλλήλου σχετικά με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή της σύνταξής του