You have a complaint against an EU institution or body?

­Непредоставяне на отговор от страна на Европейския надзорен орган по защита на данните във връзка с кореспонденция относно предполагаемо забавено становище по жалба във връзка с административна проверка в Евроюст