You have a complaint against an EU institution or body?

Отказът на Европейската комисия да предостави публичен достъп до документи във връзка с нейната оценка на въздействието, отнасяща се до законодателно предложение относно предотвратяването и борбата със сексуалното насилие над деца