You have a complaint against an EU institution or body?

Отказ от страна на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да предостави пълен публичен достъп до документи във връзка с диалога между ЕС и Израел относно борбата с тероризма