You have a complaint against an EU institution or body?

Липса на отговор на административна жалба относно решението на Европейския парламент да промени естеството на договора, по силата на който е нает конферентен преводач