You have a complaint against an EU institution or body?

Действията на Европейската комисия, довели до промяна в застрахователната полица срещу болест и злополука за извънщатни конферентни преводачи