You have a complaint against an EU institution or body?

Комисията и твърдение за недостатъчни мерки, предприети за облекчаване на положението на стипендиантите в рамките на действията „Мария Склодовска-Кюри“ по време на кризата, свързана с COVID-19