You have a complaint against an EU institution or body?

Отказ на Европейската комисия да предостави публичен достъп до документи, свързани с работата на бивш началник отдел в Комисията, понастоящем работещ като лобист — GESTDEM 2019/4113