You have a complaint against an EU institution or body?

Непубликуване от страна на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) на формуляра за уведомление за измама на уебсайта си по начин, достъпен за лица с нарушено зрение