You have a complaint against an EU institution or body?

Проверка по собствена инициатива във връзка с твърдението, че ЕК не е отговорила на кореспонденция, свързана с разпореждане за възстановяване на разходи