You have a complaint against an EU institution or body?

Oznámenie užívateľom

Informácie na tejto webovej lokalite sú predmetom špecifickej politiky týkajúcej sa:

Chyby a nepresnosti

Úrad Európskeho ombudsmana spravuje túto webovú lokalitu na zvýšenie verejného povedomia o úrade a jeho aktivitách.

Našim cieľom je, aby tieto informácie boli pokiaľ možno úplné, presné a aktuálne. V prípade upozornenia Európskeho ombudsmana na chyby, budú bezodkladne vykonané všetky potrebné kroky v záujme nápravy chyby.

Európsky ombudsman podnikne všetky potrebné kroky v záujme zníženia možnosti prerušenia prevádzky z dôvodu technických problémov na webovej stránke.

Európsky ombudsman neručí za spoľahlivosť a aktuálnosť informácií z externých zdrojov, ktoré sa nachádzajú na tejto webovej lokalite. Informáciena tejto lokalite môžu obsahovať prepojenia na externé lokality, ktoré nespadajú do právomocí úradu Európskeho ombudsmana a za ktoré Európsky ombudsman nenesie žiadnu zodpovednosť.