You have a complaint against an EU institution or body?

Съобщение към ползвателите

Представената на настоящия сайт информация е предмет на специална политика по отношение на:

Грешки и пропуски

Европейският омбудсман поддържа настоящия уебсайт с оглед засилване на обществения достъп до информация за институцията и нейните дейности.

Целта ни е да поддържаме тази информация възможно най-пълна, точна и актуална. Ако бъде обърнато внимание за наличието на грешки, Европейският омбудсман ще предприеме всички възможни мерки за необходимите своевременни корекции.

Европейският омбудсман ще предприеме всички възможни мерки за свеждане до минимум на прекъсванията, причинени от възникнали технически грешки на сайта.

Европейският омбудсман не гарантира надеждността или актуалността на информацията, произтичаща от външни източници, съдържаща се в настоящия уебсайт. Информацията на сайта може да съдържа връзки към външни сайтове, които не се контролират от службите на Европейския омбудсман и за които Европейският омбудсман не поема отговорност.