You have a complaint against an EU institution or body?

Hjälp med att få tillgång till EU-handlingar fortare - Europeiska ombudsmannens snabbhandläggning

Hjälp med att få tillgång till EU-handlingar fortare - Europeiska ombudsmannens snabbhandläggning

  1. En EU-institution/ett EU-organ bekräftar att den/det inte kommer att lämna ut en handling till dig
  2. Du inger ett klagomål till Europeiska ombudsmannen
  3. Inom fem arbetsdagar avgör ombudsmannen om hon kan utreda det
  4. Ombudsmannen strävar efter att fatta beslut inom 40 arbetsdagar

Europeiska ombudsmannens nya snabbhandläggning för klagomål om tillgång till handlingar

Har du svårt att få tilllgång till en eller flera handlingar som finns vid en EU-institution eller ett EU-organ?

I vissa fall har EU:s institutioner eller organ rätt att inte lämna ut EU-handlingar i enlighet med EU:s bestämmelser om tillgång till handlingar. Om du har gått igenom och EU-institutionen eller EU-organet har bekräftat sitt beslut att delvis eller helt vägra lämna ut handlingen, kan du vända dig till Europeiska ombudsmannen för hjälp.

I detta fall ska du inge ett klagomål till ombudsmannen enligt standardproceduren.

Eftersom begäran om offentliga handlingar ofta kommer från individer eller organisationer som behöver handlingarna omgående har ombudsmannen beslutat att införa snabbhandläggning för hantering av dessa klagomål om tillgång till handlingar.

Efter att ombudsmannen har bekräftat att hon har mottagit klagomålet avgör hon inom fem arbetsdagar om hon kan påbörja en utredning av klagomålet. Detta beror på flera faktorer, bland annat om ett klagomål är tillåtligt (t.ex. om klaganden har uttömt möjligheten att begära handlingar från EU-organet i fråga) eller om en rimlig förklaring till att vägra lämna ut handlingen har getts.

Ombudsmannen strävar efter att fatta beslut om att utreda tillgång till handlingar inom 40 arbetsdagar (från att hon mottog klagomålet). Under denna tid kan hon samråda med institutionen eller organet i fråga och/eller granska handlingarna i fråga.

Om ombudsmannen finner att EU-institutionen eller EU-organet gjort fel i att vägra lämna ut handlingen/handlingarna kan hon rekommendera att institutionen eller organet omedelbart ger antingen hel eller delvis tillgång till handlingarna i fråga. Ombudsmannen förväntar sig att rekommendationerna godtas även om de inte är rättsligt bindande.

Om en EU-institution eller ett EU-organ inte följer hennes rekommendationer kan hon ta upp ärendet till Europaparlamentet genom en särskild rapport.