You have a complaint against an EU institution or body?

Predmet vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka v roku 2019 uzavrela

Predmet vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka v roku 2019 uzavrela

Transparentnosť/zodpovednosť (napr. prístup k informáciám a dokumentom)

151

26,9 %

Kultúra služieb (napr. orientovanosť na občanov, jazyky a včasnosť)

123

22,0 %

Správne uplatňovanie voľného uváženia (vrátane konaní o porušení povinnosti)

111

19,8 %

Dodržiavanie procesných práv (napr. práva na vypočutie)

74

13,2 %

Dobré riadenie otázok ľudských zdrojov

73

13,0 %

Nábor

69

12,3 %

Rešpektovanie základných práv

47

8,4 %

Riadne finančné hospodárenie (napr. týkajúce sa tendrov EÚ, grantov a zmlúv)

36

6,4 %

Etika

15

2,7 %

Účasť verejnosti na rozhodovaní EÚ

12

2,1%

Iné

18

3,2%

Poznámka: V niektorých prípadoch ombudsmanka uzavrela vyšetrovanie s dvomi alebo viacerými predmetmi vyšetrovania. Uvedené percentuálne údaje preto spolu presahujú 100 %.