You have a complaint against an EU institution or body?

Wyniki postepowań wyjaśniających zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2019 r.

Wyniki postepowań wyjaśniających zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2019 r.

Nie stwierdzono niewłaściwego administrowania

316

56,4%

Sprawa rozwiązana przez instytucję, osiągnięto rozwiązania, osiągnięto częściowe rozwiązania

187

33,0%

Brak uzasadnienia dla prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego

30

5,4%

Stwierdzono przypadek niewłaściwego administrowania, uzgodniono (częściowo) zalecenie

29

5,0%

Inne

5

0,9%

Uwaga: W niektórych przypadkach Rzecznik zamknęła postepowanie wyjaśniające z co najmniej dwóch przyczyn. Z tego względu suma danych wyrażonych w procentach przekracza 100%.