You have a complaint against an EU institution or body?

Wyniki postepowań wyjaśniających zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2019 r.

Wyniki postepowań wyjaśniających zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2019 r.
Nie stwierdzono niewłaściwego administrowania 316 56,4%
Sprawa rozwiązana przez instytucję, osiągnięto rozwiązania, osiągnięto częściowe rozwiązania 187 33,0%
Brak uzasadnienia dla prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego 30 5,4%
Stwierdzono przypadek niewłaściwego administrowania, uzgodniono (częściowo) zalecenie 29 5,0%
Inne 5 0,9%
Uwaga: W niektórych przypadkach Rzecznik zamknęła postepowanie wyjaśniające z co najmniej dwóch przyczyn. Z tego względu suma danych wyrażonych w procentach przekracza 100%.