You have a complaint against an EU institution or body?

Kwestie będące przedmiotem postępowań wyjaśniających zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2019 r.

Kwestie będące przedmiotem postępowań wyjaśniających zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2019 r.

Przejrzystość i odpowiedzialność (np. dostęp do informacji i dokumentów)

151

26,9%

Kultura służby (np. przyjazne podejście do obywateli, kwestie związane z językiem i terminowość)

123

22,0%

Właściwe korzystanie z kompetencji (m.in. w postępowaniach w sprawie naruszenia przepisów)

111

19,8%

Poszanowanie praw proceduralnych (np. prawa do bycia wysłuchanym)

74

13,2%

Odpowiednie zarządzanie kwestiami personelu

73

13,0%

Rekrutacja

69

12,3%

Poszanowanie praw podstawowych

47

8,4%

Należyte zarządzanie finansami (np. unijne przetargi, granty i udzielanie zamówień)

36

6,4%

Etyka

15

2,7%

Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji na szczeblu UE

12

2,1%

Inne

18

3,2%

Uwaga: W niektórych przypadkach Rzecznik zamknęła postępowanie wyjaśniające z co najmniej dwóch przyczyn. Z tego względu suma danych wyrażonych w procentach przekracza 100%.