You have a complaint against an EU institution or body?

Kwestie będące przedmiotem dochodzeń zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2018 r.

Kwestie będące przedmiotem dochodzeń zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2018 r.

Przejrzystość/odpowiedzialność (np. dostęp do informacji i dokumentów)

134

24,6 %

Kultura służby (np. przyjazne podejście do obywateli, kwestie związane z językiem i terminowość)

108

19,8 %

Właściwe korzystanie z kompetencji (m.in. w procedurach związanych z naruszeniem przepisów)

88

16,1 %

Poszanowanie praw proceduralnych (np. prawa do bycia wysłuchanym)

76

13,9 %

Rekrutacja

63

11,6 %

Odpowiednie zarządzanie kwestiami personelu UE

50

9,2 %

Poszanowanie praw podstawowych

40

7,3 %

Należyte zarządzanie finansami (np. unijne przetargi, granty i udzielanie zamówień)

40

7,3 %

Inne

36

6,6 %

Etyka

10

1,8 %

Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji na szczeblu UE

5

0,9 %

Uwaga: W niektórych przypadkach dochodzenie zamknięto z co najmniej dwóch przyczyn. Z tego względu suma danych wyrażonych w procentach przekracza 100 %.