You have a complaint against an EU institution or body?

Wyniki postepowań wyjaśniających zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2020 r.

Wyniki postepowań wyjaśniających zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2020 r.

Nie stwierdzono niewłaściwego administrowania

187

47,5 %

Sprawa rozwiązana przez instytucję, osiągnięto rozwiązania, osiągnięto częściowe rozwiązania

174

44,2 %

Brak uzasadnienia dla prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego

31

7,9 %

Stwierdzono przypadek niewłaściwego administrowania, uzgodniono (częściowo) zalecenie

6

1,5 %

Inne

4

1 %

Uwaga: W niektórych przypadkach Rzecznik zamknęła postepowanie wyjaśniające z co najmniej dwóch przyczyn. Z tego względu suma danych wyrażonych w procentach przekracza 100%.