You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Ombuda 2019. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti

Eiropas Ombuda 2019. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti
Kļūda pārvaldē nav konstatēta 316 56,4 %
Jautājums atrisināts ar iestādi, panākti vai daļēji panākti risinājumi 187 33,0 %
Nav pamatojuma turpmākai izmeklēšanai 30 5,4 %
Konstatēta kļūda pārvaldē, panākta vai daļēji panākta vienošanās par ieteikumu 29 5,0 %
Citi jautājumi 5 0,9 %
Piezīme. Dažās lietās ombude slēdza izmeklēšanu divu vai vairāku iemeslu dēļ. Tāpēc procentu kopskaits pārsniedz 100 %.