You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Ombuda 2017. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti

Eiropas Ombuda 2017. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti
Jautājums atrisināts ar iestādi, panākts vai daļēji panākts risinājums 166 45,7 %
Administratīva kļūme nav konstatēta 164 45,2 %
Nav pamatojuma turpmākai izmeklēšanai 27 7,4 %
Konstatēta administratīva kļūme 24 6,6 %
Cita 11 3,0 %
Piezīme. Dažās lietās ombude izmeklēšanu slēdza divu vai vairāku iemeslu dēļ. Tāpēc procentu kopskaits ir lielāks par 100 %.