You have a complaint against an EU institution or body?

2019 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų temos

2019 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų temos

Skaidrumas ir (arba) atskaitomybė (pvz., galimybė susipažinti su informacija ir dokumentais)

151

26,9 %

Tarnybų teikiamų paslaugų kultūra (pvz., pritaikymas prie piliečių poreikių, kalbos ir terminų laikymasis)

123

22,0 %

Tinkamas veikimas savo nuožiūra (taip pat ir vykdant pažeidimo nagrinėjimo procedūras)

111

19,8 %

Procedūrinių taisyklių laikymasis (pvz., teisė būti išklausytam)

74

13,2 %

Tinkamas su darbuotojais susijusių klausimų sprendimas

73

13,0 %

Įdarbinimas

69

12,3 %

Pagarba pagrindinėms teisėms

47

8,4 %

Patikimas finansų valdymas (pvz., susijęs su ES konkursais, dotacijomis ir sutartimis)

36

6,4 %

Etika

15

2,7 %

Visuomenės dalyvavimas priimant ES sprendimus

12

2,1 %

Kita

18

3,2 %

Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė baigė tyrimus išnagrinėjusi dvi ar daugiau temų, todėl bendra procentinė dalis didesnė nei 100 proc.