You have a complaint against an EU institution or body?

Područja strateškog rada u 2020.

Područja strateškog rada u 2020.

Strateške istrage
  • Kako Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) postupa s pritužbama o navodnim povredama temeljnih prava u okviru svojeg mehanizma za podnošenje pritužbi
  • Transparentnost djelovanja Vijeća EU-a za vrijeme krize prouzročene bolešću COVID-19
  • Kako je Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti prikupljao i procjenjivao informacije tijekom krize prouzročene bolešću COVID-19
Strateške inicijative (zahtjevi za pojašnjenja, bez službenih istraga)
  • Transparentnost uloge Europske komisije u kontekstu odgovora EU-a na krizu prouzročenu bolešću COVID-19
  • Transparentnost mjera Europske investicijske banke u kontekstu odgovora na krizu prouzročenu bolešću COVID-19
  • Uloga Europske agencije za lijekove i njezine radne skupine za pandemiju tijekom krize prouzročene bolešću COVID-19
  • Transparentnost odgovora EU-a na krizu prouzročenu bolešću COVID-19
  • Upotreba službenih jezika EU-a u administraciji EU-a
  • Kako Europska komisija zadovoljava potrebe osoblja s invaliditetom u kontekstu krize prouzročene bolešću COVID-19