You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Ombudsmani 2019. aastal lõpetatud uurimiste teemad

Euroopa Ombudsmani 2019. aastal lõpetatud uurimiste teemad

Läbipaistvus ja vastutus (nt juurdepääs teabele ja dokumentidele)

151

26,9 %

Teenuste osutamise kultuur (nt kodanikusõbralikkus, keeled ja õigeaegsus)

123

22,0 %

Kaalutlusõiguse nõuetekohane kasutamine (sh rikkumismenetlustes)

111

19,8 %

Menetlusõiguste järgimine (nt õigus olla ära kuulatud)

74

13,2 %

Personaliküsimuste hea haldamine

73

13,0 %

Töölevõtmine

69

12,3 %

Põhiõiguste austamine

47

8,4 %

Usaldusväärne finantsjuhtimine (nt seoses ELi hangete, toetuste ja lepingutega)

36

6,4 %

Eetika

15

2,7 %

Üldsuse osalemine Euroopa Liidu otsustusprotsessis

12

2,1 %

Muu

18

3,2 %

Märkus: mõnel juhul oli ombudsmani lõpetatud uurimine seotud kahe või enama teemaga. Seetõttu on tabeli protsentide kogusumma üle 100.