You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Ombudsmani kiirmenetlus - Abi Euroopa Liidu dokumentidele kiiremal juurdepääsemisel

Euroopa Ombudsmani kiirmenetlus - Abi Euroopa Liidu dokumentidele kiiremal juurdepääsemisel

  1. ELi institutsioon / organ kinnitab, et ei anna teile juurdepääsu dokumendile
  2. Esitate kaebuse Euroopa Ombudsmanile
  3. Ombudsman otsustab viie tööpäeva jooksul, kas saab kaebust uurida
  4. Ombudsman püüab teha otsuse 40 tööpäeva jooksul

Euroopa Ombudsmani uus kiirmenetlus dokumentidele juurdepääsu kaebuste jaoks

Kas teil on raskusi ELi institutsiooni või organi dokumendile või dokumentidele juurdepääsuga?

Teatud juhtudel ja erandkorras vastavalt ELi dokumentidele juurdepääsu eeskirjadele on ELi institutsioonidel või organitel õigus mitte anda juurdepääsu ELi dokumentidele. Kui olete läbinud dokumendile juurdepääsu taotlemise menetluse ja ELi institutsioon või organ on kinnitanud oma otsust osaliselt või täielikult keelduda juurdepääsu andmisest, saate pöörduda abi saamiseks Euroopa Ombudsmani poole.

Selleks peate esitama kaebuse ombudsmanile vastavalt tavamenetlusele.

Et avalikele dokumentidele juurdepääsu taotlused tulevad sageli eraisikutelt või organisatsioonidelt, kellel on vaja dokumente näha kiirkorras, otsustas ombudsman kehtestada selliste dokumentidele juurdepääsu kaebuste menetlemiseks kiirmenetluse.

Kui ombudsman on tunnistanud kaebuse kättesaamist, otsustab ta viie tööpäeva jooksul, kas saab alustada kaebuse uurimist. See sõltub mitmest tegurist, sh sellest, kas kaebus on vastuvõetav (näiteks kas kaebuse esitaja on kõigepealt taotlenud dokumente nimetatud ELi organilt) või kas juurdepääsu andmisest keeldumise selgitus on mõistlik.

Ombudsman püüab lõpetada dokumentidele juurdepääsu puudutavad uurimised 40 tööpäeva jooksul (alates kaebuse kättesaamisest). Selle aja jooksul võib ombudsman konsulteerida nimetatud institutsiooni või organiga ja/või uurida kõnealuseid dokumente.

Kui ombudsman otsustab, et ELi institutsioon või organ keeldus dokumentidele juurdepääsu andmisest vääralt, võib ta soovitada täielikku või osalist viivitamatut juurdepääsu andmist dokumentidele. Ombudsmani soovitused ei ole küll õiguslikult siduvad, kuid ombudsman eeldab, et nendega nõustutakse.

ELi institutsiooni või organi suutmatuse korral soovitused täita võib ombudsman suunata juhtumi koos eriaruandega Euroopa Parlamendile.