You have a complaint against an EU institution or body?

Резултати от проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2019 г.

Резултати от проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2019 г.
Не е установено лошо управление 316 56,4 %
Доброволно уредени от институцията, намерено пълно или частично решение 187 33,0 %
Няма основания за по-нататъшни проверки 30 5,4 %
Установено лошо управление, приети или частично приети препоръки 29 5,0 %
Други 5 0,9 %
Забележка: В някои случаи Омбудсманът е приключил проверките на две или повече основания. Поради това сборът от процентите надхвърля 100 %.