You have a complaint against an EU institution or body?

Предмет на проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2019 г.

Предмет на проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2019 г.

Прозрачност и отчетност (например достъп до информация и документи)

151

26,9 %

Култура на обслужване (например ориентираност към гражданите, езици и спазване на сроковете)

123

22,0 %

Уместно използване на оперативната самостоятелност (включително в рамките на процедури за нарушения)

111

19,8 %

Зачитане на процесуалните права (например правото на гражданите да бъдат изслушани)

74

13,2 %

Добро управление на въпросите, свързани с персонала на ЕС

73

13,0 %

Набиране на персонал

69

12,3 %

Зачитане на основните права

47

8,4 %

Добро финансово управление (например на свързани с ЕС тръжни процедури, безвъзмездни средства и договори)

36

6,4 %

Етика

15

2,7 %

Участие на обществеността във вземането на решения в ЕС

12

2,1 %

Други

18

3,2 %

Забележка: В някои случаи омбудсманът е приключил проверки с две или повече теми. Поради това сборът от процентите надхвърля 100 %.