You have a complaint against an EU institution or body?

Действия, предприети от Европейския омбудсман във връзка с нови жалби, разгледани през 2018 г.

Действия, предприети от Европейския омбудсман във връзка с нови жалби, разгледани през 2018 г.

1 016

Дадени съвети или случаи, пренасочени към друг орган за разглеждане на жалби

46,6 %

682

Изпратен отговор, с който жалбоподателят е уведомен, че омбудсманът не може да даде допълнителни съвети

31,3 %

482

Прeдприета проверка

22,1%