You have a complaint against an EU institution or body?

Теми на проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2018 г.

Теми на проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2018 г.

Прозрачност/отчетност (например достъп до информация и документи)

134

24,6 %

Култура на обслужване (например ориентираност към гражданите, езици и спазване на сроковете)

108

19,8 %

Уместно използване на оперативната самостоятелност (включително в рамките на процедури за нарушения)

88

16,1 %

Зачитане на процесуалните права (например правото на гражданите да бъдат изслушани)

76

13,9 %

Назначаване на работа

63

11,6 %

Добро управление на въпросите, свързани с персонала на ЕС

50

9,2 %

Зачитане на основните права

40

7,3 %

Добро финансово управление (например на свързани с ЕС тръжни процедури, безвъзмездни средства и договори)

40

7,3 %

Други

36

6,6 %

Етика

10

1,8 %

Участие на обществеността във вземането на решения в ЕС

5

0,9 %

Забележка: В някои случаи омбудсманът е приключил проверки с две или повече теми. Поради това сборът от процентите надхвърля 100 %.