You have a complaint against an EU institution or body?

Ускорена процедура на Европейския омбудсман — помощ за по-бърз достъп до документи на ЕС

Ускорена процедура на Европейския омбудсман помощ за по-бърз достъп до документи на ЕС

  1. Институция/орган на ЕС потвърждава решението си да не ви предостави достъп до документ
  2. Вие подавате жалба пред Европейския омбудсман
  3. Омбудсманът решава в срок от пет работни дни дали може да разгледа случая
  4. Омбудсманът полага усилия да вземе решение в срок от 40 работни дни

Новата ускорена процедура на Европейския омбудсман за обработка на жалби във връзка с достъп до документи

Срещате трудности при получаването на достъп до документ или документи, които са собственост на институция или орган на ЕС?

В някои случаи институциите или органите на ЕС имат правото да не ви предоставят достъп до документи на ЕС, позовавайки се на изключенията в разпоредбите на ЕС относно достъпа до документи. Ако сте минали през процедурата за искане на достъп до документ и институцията или органът на ЕС са потвърдили решението си частично или напълно да ви откаже достъп, можете да се обърнете за съдействие към Европейския омбудсман.

За целта трябва да подадете жалба пред Омбудсмана по стандартната процедура.

Тъй като искания за достъп до публични документи често постъпват от частни лица или организации, на които спешно им се налага да използват документите, Омбудсманът реши да въведе ускорена процедура за обработката на този вид жалби.

След като се потвърди получаването на жалбата, в срок от пет работни дни Омбудсманът ще вземе решение дали може да започне проверка. Няколко фактора са определящи за това решение, сред които дали жалбата е допустима (напр. дали жалбоподателят е изпълнил процедурата за искане на документи от въпросния орган на ЕС) и дали изложеното обяснение за отказа за достъп е основателно.

Омбудсманът полага усилия да вземе решение по проверките във връзка с достъп до документи в срок от 40 работни дни (считано от получаването на жалбата). През този период Омбудсманът може да се допита до въпросната институция или орган и/или да прегледа въпросните документи.

Ако прецени, че институцията или органът на ЕС неправомерно са отказали достъп до документа(ите), Омбудсманът може да отправи препоръка към тях незабавно да предоставят пълен или частичен достъп до въпросните документи. Въпреки че препоръките на Омбудсмана не са правно обвързващи, очаква се те да бъдат приети.

Ако институцията или органът на ЕС не ги спазят, Омбудсманът може да отнесе въпроса до Европейския парламент чрез специален доклад.