You have a complaint against an EU institution or body?

Ускорена процедура на Европейския омбудсман — помощ за по-бърз достъп до документи на ЕС

Ускорена процедура на Европейския омбудсман помощ за по-бърз достъп до документи на ЕС

  1. Институция/орган на ЕС потвърждава решението си да не ви предостави достъп до документ
  2. Вие подавате жалба пред Европейския омбудсман
  3. Омбудсманът решава в срок от пет работни дни дали може да разгледа случая
  4. Омбудсманът полага усилия да вземе решение в срок от 40 работни дни
  Ускорена процедура на Европейския омбудсман за обработка на жалби във връзка с достъп до документи