You have a complaint against an EU institution or body?

Жалбоподатели, посъветвани от Европейския омбудсман да се обърнат към други институции или органи през 2020 г., и прехвърлени жалби

Жалбоподатели, посъветвани от Европейския омбудсман да се обърнат към други институции или органи през 2020 г., и прехвърлени жалби (общо 849)
Национални администрации и други организации 322 38 %
Член на Европейската мрежа на омбудсманите 395 46 %
Национален или регионален омбудсман или друг подобен орган 359 42 %
Комисията по петиции на Европейския парламент 36 4 %
Европейската комисия 85 10 %
SOLVIT 24 3 %
Други институции, органи или агенции на ЕС 23 3 %