You have a complaint against an EU institution or body?

Przepisy wykonawcze

Przepisy wykonawcze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich są obecnie nowelizowane w świetle Rozporządzenia (UE, Euratom) 2021/1163 Parlamentu Europejskiego określającego przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich)

Decyzja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich przyjmująca przepisy wykonawcze

Artykuł 1 : Definicje

Do celów niniejszych przepisów wykonawczych:

a) „instytucja” oznacza instytucję, organ, urząd lub agencję Unii Europejskiej;

b) „statut” oznacza decyzję Parlamentu Europejskiego w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich [1];

c) „Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich” jest osobą wybraną przez Parlament Europejski na podstawie art. 228 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

d) „sekretariat” składa się z urzędników oraz innych pracowników pomagających Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich;

e) „dokument” oznacza dowolną treść bez względu na nośnik (zapisaną na papierze lub przechowywaną w formie elektronicznej lub jako zapis audio, wizualny lub audiowizualny).

Artykuł 2 : Przyjmowanie skarg

2.1. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmuje skargi złożone na piśmie, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje właściwe środki, aby pomóc osobom niepełnosprawnym skorzystać z ich prawa do złożenia skargi do Rzecznika.

2.2. Skarżący określa wszelkie informacje zawarte w skardze, które uważa za poufne. Określenie przez skarżącego wszelkich takich informacji jako poufne nie uniemożliwia Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich przekazania tych informacji instytucji, której dotyczy skarga, do celów prowadzonego postępowania.

2.3. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich traktuje petycję przekazaną mu przez Parlament Europejski za zgodą składającego jako skargę.

2.4. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą skarżącego Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może przekazać skargę innemu właściwemu organowi.

Artykuł 3 : Wstępne rozpatrywanie skarg

3.1. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich ustala, czy skarga wchodzi w zakres jego kompetencji, a jeśli tak, to czy jest dopuszczalna na podstawie art. 2 statutu. Sekretariat może zwrócić się do skarżącego o przekazanie dalszych informacji lub dokumentów, aby umożliwić Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich ustalenie tej kwestii.

3.2. Jeżeli skarga nie wchodzi w zakres kompetencji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich lub nie została zakwalifikowana jako dopuszczalna, Rzecznik zamyka sprawę.

3.3. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje decyzję, czy istnieją podstawy uzasadniające przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie dopuszczalnej skargi. Jeżeli Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdzi, że nie ma podstaw do wszczęcia postępowania, zamyka sprawę.

Artykuł 4 : Działania w zakresie gromadzenia informacji w trakcie postępowań

4.1. Jeżeli Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdzi, że istnieją podstawy do wszczęcia postępowania, określa zarzuty postawione przez skarżącego, które wchodzą w zakres postępowania.

4.2. Rzecznik Praw Obywatelskich może zwrócić się do instytucji, której dotyczy skarga, o udzielenie odpowiedzi w związku z tymi zarzutami. Rzecznik Praw Obywatelskich może również zwrócić się do instytucji, której dotyczy skarga, o przedstawienie w swojej odpowiedzi stanowiska tej instytucji w odniesieniu do określonych aspektów zarzutów i określonych kwestii wynikających ze skargi lub związanych z nią.

4.3. Rzecznik może zwrócić się do instytucji o przesłanie mu informacji lub dokumentów. Rzecznik może również, po zasięgnięciu opinii instytucji, której dotyczy skarga, przeprowadzić kontrolę stosownych dokumentów.

4.4. Odpowiedzi instytucji odnoszące się do kwestii, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 3, udzielane są w terminie określonym przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, który to termin zwykle nie przekracza trzech miesięcy. Dokładny termin udzielenia odpowiedzi jest rozsądny, biorąc pod uwagę złożoność i pilność postępowania. Jeżeli Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich uzna, że postępowanie dotyczy interesu publicznego, termin udzielenia odpowiedzi jest racjonalnie jak najkrótszy. Jeżeli instytucja, której dotyczy skarga, nie jest w stanie udzielić Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich odpowiedzi w określonym terminie, składa uzasadniony wniosek o przedłużenie tego terminu.

4.5. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może zwrócić się do instytucji, której dotyczy skarga, z prośbą o zorganizowanie spotkania z Rzecznikiem, aby wyjaśnić kwestie wchodzące w zakres postępowania.

4.6. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może zażądać od urzędników lub innych pracowników instytucji złożenia zeznań zgodnie z warunkami określonymi w statucie. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może podjąć decyzję o utajnieniu składania zeznań.

4.7. Do celów przeprowadzenia postępowania Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może zgodnie z zasadami określonymi w statucie zwrócić się do państwa członkowskiego za pośrednictwem jego Stałego Przedstawicielstwa o przekazanie informacji lub dokumentów związanych z zarzutem niewłaściwego administrowania przez instytucję.

4.8. Jeżeli instytucja lub państwo członkowskie przekazują Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich informacje lub dokumenty na podstawie art. 4 ust. 2, 3, 5 lub 7, muszą wyraźnie określić wszelkie informacje, które uznają za poufne. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie ujawni żadnych takich poufnych informacji ani skarżącemu, ani opinii publicznej bez uprzedniej zgody instytucji lub państwa członkowskiego.

4.9. Jeżeli instytucja lub państwo członkowskie nie udzieli Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2, 3, 5 lub 7, Rzecznik ponownie wyjaśnia instytucji lub państwu członkowskiemu, dlaczego ta pomoc jest niezbędna. Jeżeli po dyskusji z instytucją lub państwem członkowskim kwestii tej nie można rozwiązać w sposób zadowalający Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznik informuje o tym Parlament Europejski i zwraca się do niego o podjęcie wszelkich działań, jakie uzna za stosowne.

4.10. Do celów przeprowadzenia postępowania Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może zwrócić się do skarżącego lub do jakiejkolwiek osoby trzeciej o przekazanie Rzecznikowi informacji lub dokumentów bądź o wyjaśnienie informacji lub dokumentów już przekazanych Rzecznikowi. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może również zwrócić się do skarżącego z prośbą o spotkanie, aby wyjaśnić kwestie wchodzące w zakres postępowania.

4.11. Rzecznik może zlecać dowolne badania lub ekspertyzy, które uzna za istotne dla postępowania.

Artykuł 5 : Propozycje rozwiązań

5.1. Jeżeli Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich uzna, że skargę można rozstrzygnąć, poszukuje rozwiązania wspólnie z instytucją, której dotyczy skarga.

5.2. Instytucja, której dotyczy skarga, udziela Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich odpowiedzi na propozycję rozwiązania w określonym terminie, który zwykle nie przekracza trzech miesięcy. Dokładny termin udzielenia odpowiedzi jest rozsądny, biorąc pod uwagę złożoność i pilność postępowania. Jeżeli Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich uzna, że postępowanie dotyczy interesu publicznego, termin udzielenia odpowiedzi jest racjonalnie jak najkrótszy. Jeżeli instytucja, której dotyczy skarga, nie jest w stanie udzielić Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich odpowiedzi w określonym terminie, składa uzasadniony wniosek o przedłużenie tego terminu.

5.3. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich przekazuje skarżącemu kopię propozycji rozwiązania oraz kopię odpowiedzi instytucji, której dotyczy skarga, na tę propozycję po otrzymaniu tej odpowiedzi. Skarżący może przedstawić uwagi Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie jednego miesiąca.

Artykuł 6 : Ustalenia i zalecenia

6.1. W trakcie postępowania Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może zasugerować ulepszenia dotyczące kwestii związanych z postępowaniem.

6.2. Jeżeli Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie stwierdzi niewłaściwego administrowania, jeżeli uzna, że znaleziono rozwiązanie lub jeżeli uzna, że dalsze postępowanie nie jest uzasadnione, postępowanie zamyka się decyzją określającą ustalenia. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich przesyła decyzję skarżącemu i instytucji, której dotyczy skarga.

6.3. Jeżeli Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdzi niewłaściwe administrowanie, przekazuje instytucji, której dotyczy skarga, wszelkie stosowne zalecenia zgodnie z art. 3 ust. 6 statutu oraz zwraca się do tej instytucji o przekazanie mu opinii na temat tych zaleceń w terminie trzech miesięcy. W opinii tej stwierdza się, czy instytucja wdrożyła lub zamierza wdrożyć zalecenia, a jeżeli tak, to w jaki sposób. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich przekazuje tę opinię skarżącemu, który może przedstawić uwagi na tej temat w terminie jednego miesiąca.

6.4. Jeżeli Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich dowie się, że kwestia objęta przez niego postępowaniem stała się przedmiotem postępowania sądowego, zamyka postępowanie oraz informuje o tym skarżącego i instytucję.

Artykuł 7 : Zamykanie postępowań w przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania oraz składanie sprawozdań Parlamentowi Europejskiemu

7.1. Po przeanalizowaniu opinii instytucji, której dotyczy skarga, a także wszelkich uwag przedstawionych przez skarżącego zgodnie z art. 6 ust. 3 niniejszej decyzji Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może zamknąć postępowanie, określając ostateczne ustalenia.

7.2. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich regularnie składa Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania ze swoich postępowań, w tym w formie sprawozdania rocznego.

7.3. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie specjalne dotyczące jakiegokolwiek postępowania, w ramach którego stwierdził niewłaściwe administrowanie i które uznał za mające istotne znaczenie dla interesu publicznego.

Artykuł 8 : Postępowania z własnej inicjatywy

8.1. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich przeprowadza postępowania z własnej inicjatywy, które uważa za uzasadnione.

8.2. Procedury mające zastosowanie do postępowań wszczętych w wyniku skargi stosują się we właściwym zakresie do postępowań z własnej inicjatywy.

Artykuł 9 : Kwestie proceduralne

9.1. Jeżeli Rzecznik Praw Obywatelskich uzna to za stosowne, może podjąć działania mające na celu zapewnienie rozpatrzenia danej skargi w trybie priorytetowym, biorąc pod uwagę cele strategiczne.

9.2. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich w niezbędnym zakresie przekazuje skarżącemu informacje o postępach w postępowaniu. Jeżeli Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich uzna, że konieczne jest wyjaśnienie skarżącemu jakiegokolwiek aspektu odpowiedzi instytucji udzielonej Rzecznikowi, może podjąć decyzję o przekazaniu skarżącemu odpowiedzi instytucji, której dotyczy skarga. Jeżeli Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich podejmie taką decyzję, może również przekazać skarżącemu kopię pisma Rzecznika do instytucji, w którym zwraca się o udzielenie odpowiedzi.

9.3. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może podawać do wiadomości publicznej jawne informacje o postępach w postępowaniu. Szczególnie w przypadkach postępowań istotnych dla interesu publicznego Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może publikować pisma wysłane do instytucji lub państw członkowskich oraz udzielone na nie odpowiedzi.

9.4. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich zachowuje dokumenty otrzymane od instytucji lub państwa członkowskiego w trakcie postępowania oraz zgłoszone przez instytucję lub państwo członkowskie jako poufne wyłącznie przez okres trwania postępowania. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może zażądać od instytucji lub państwa członkowskiego zachowania tych dokumentów przez co najmniej pięć lat od momentu powiadomienia ich, że Rzecznik nie zachowuje już tych dokumentów.

9.5. Skarżący ma prawo wglądu w akta Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące skargi przy składaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy na podstawie art. 10 niniejszej decyzji.

9.6. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmuje zasady dotyczące publicznego dostępu do dokumentów w oparciu o rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 [2].

9.7. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może z własnej inicjatywy uznać informacje zawarte w skardze lub w innym dokumencie za poufne ze względu na ochronę uzasadnionych interesów skarżącego lub osoby trzeciej.

9.8. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się komunikacją stanowiącą nadużycie oraz skargami stanowiącymi naruszenie proceduralne zgodnie z wytycznymi przyjętymi w tym celu przez Rzecznika.

9.9. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może podjąć decyzję o przerwaniu postępowania na wniosek skarżącego. Nie uniemożliwia to Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich wszczęcia postępowania z własnej inicjatywy w przedmiocie skargi.

9.10. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może zamknąć postępowanie, jeżeli skarżący nie przekazał żądanych informacji ani uwag.

Artykuł 10 : Wnioski o dokonanie przeglądu

10.1. Skarżący ma prawo wnioskować o dokonanie przeglądu decyzji podjętej zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 niniejszej decyzji oraz wszelkich ustaleń zawartych w decyzji o zamknięciu postępowania z wyjątkiem przypadków, w których stwierdzono niewłaściwe administrowanie.

10.2. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu rozpatrywania przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich wniosków o dokonanie przeglądu określone są w decyzji Rzecznika.

Artykuł 11 : Powierzanie rozpatrywania skarg

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może powierzyć sekretariatowi elementy procesu rozpatrywania skarg. Sekretariat informuje skarżącego o jego prawie do złożenia wniosku do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich o dokonanie przeglądu jakiejkolwiek decyzji podjętej przez sekretariat.

Artykuł 12 : Współpraca z rzecznikami praw obywatelskich i podobnymi organami w państwach członkowskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może współpracować z rzecznikami praw obywatelskich i podobnymi organami w państwach członkowskich, w tym poprzez europejską sieć rzeczników praw obywatelskich.

Artykuł 13 : Języki

13.1. W kwestiach wchodzących w zakres kompetencji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich każda osoba może pisemnie zwracać się do Rzecznika w dowolnym z języków Traktatu. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich sporządza odpowiedź w tym języku Traktatu.

13.2. Skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich można składać w dowolnym z języków Traktatu. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich komunikuje się ze skarżącym w tym języku.

13.3. W wyjątkowych okolicznościach Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może zażądać od instytucji przekazania kopii stosownych dokumentów w języku skargi. Wnioskując o to, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich musi działać proporcjonalnie do potrzeb skarżącego i racjonalnie w stosunku do zasobów instytucji.

Artykuł 14 : Wejście w życie

14.1. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich uchyla przepisy wykonawcze przyjęte w dniu 8 lipca 2002 r. i zmienione w dniu 5 kwietnia 2004 r. oraz w dniu 3 grudnia 2008 r.

14.2. Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 1 września 2016 r. Niniejsza decyzja stosuje się do wszystkich postępowań trwających w tym dniu, wszystkich postępowań wszczętych tego dnia oraz wszystkich skarg, w odniesieniu do których Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie zajął stanowiska do tego dnia.

14.3. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego o niniejszej decyzji.

14.4. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich publikuje niniejszą decyzję w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na stronie internetowej Rzecznika.

 

[1] Przyjęta przez Parlament w dniu 9 marca 1994 r. (Dz.U. L 113 z 4.5.1994, s. 15) i zmieniona jego decyzjami z dnia 14 marca 2002 r. (Dz.U. L 92 z 9.4.2002, s. 13) oraz z dnia 18 czerwca 2008 r. (Dz.U. L 189 z 17.7.2008, s. 25).

[2] Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).