You have a complaint against an EU institution or body?

Įgyvendinimo nuostatos

Žemiau pateiktos įgyvendinimo nuostatos šiuo metu peržiūrimos, siekiant atsižvelgti į Europos Parlamento reglamentą (ES, Euratomas) 2021/1163, nustatantį naują Europos ombudsmeno statutą.

Europos ombudsmenės sprendimas, kuriuo patvirtinamos įgyvendinimo nuostatos

1 straipsnis : Apibrėžtys

Šiose įgyvendinimo nuostatose vartojamų sąvokų apibrėžtys:

a) institucija – Europos Sąjungos institucija, įstaiga, biuras arba agentūra;

b) Statutas – Europos Parlamento sprendimas dėl taisyklių ir bendrųjų sąlygų, kuriomis reglamentuojamas ombudsmeno pareigų vykdymas [1];

c) ombudsmenas – pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 straipsnį Europos Parlamento renkamas pareigūnas;

d) sekretoriatas – iš pareigūnų ir kitų tarnautojų sudarytas struktūrinis padalinys, kurio funkcija – padėti ombudsmenui;

e) dokumentas – bet koks turinys, nepaisant laikmenos, kuriame jis laikomas (popieriuje užrašytas arba elektronine forma arba garso, vaizdo ar audiovizualiniame įraše saugomas turinys).

2 straipsnis : Skundų gavimas

2.1. Ombudsmenas priima elektronine arba popierine forma paduotus rašytinius skundus. Ombudsmenas imasi tinkamų priemonių, kad padėtų neįgaliesiems įgyvendinti savo teisę paduoti skundą ombudsmenui.

2.2. Skundo pateikėjas skunde nurodo, kuri jo skunde pateikta informacija, jo manymu, yra konfidenciali. Skundo pateikėjo nurodymas, kad kuri nors informacija yra konfidenciali, nereiškia, kad ombudsmenas atlikdamas tyrimą negali jos perduoti suinteresuotajai institucijai.

2.3. Peticiją, kurią, peticijos pateikėjui sutikus, ombudsmenui perdavė Europos Parlamentas, ombudsmenas nagrinėja kaip skundą.

2.4. Atitinkamais atvejais ir skundo pateikėjui sutikus, ombudsmenas gali perduoti skundą kitai kompetentingai institucijai.

3 straipsnis : Preliminarus skundų nagrinėjimas

3.1. Ombudsmenas nustato, ar turi kompetenciją nagrinėti skundą ir, jei taip, ar skundas yra priimtinas pagal Statuto 2 straipsnį. Sekretoriatas gali prašyti skundo pateikėjo pateikti papildomą informaciją arba dokumentus, kurie padėtų ombudsmenui priimti sprendimą.

3.2. Jei ombudsmenas neturi kompetencijos nagrinėti skundo arba skundas yra nepriimtinas, skundo nagrinėjimo byla užbaigiama.

3.3. Ombudsmenas nusprendžia, ar yra pagrindo atlikti tyrimą dėl priimtino skundo. Jei ombudsmenas mano, kad pagrindo atlikti tyrimą nėra, jis užbaigia skundo nagrinėjimo bylą.

4 straipsnis : Tyrimo veiksmai, kuriais renkama informacija

4.1. Nustatęs tyrimo pradėjimo pagrindus, ombudsmenas išsiaiškina, kurie skundo pateikėjo nurodyti kaltinimai patenka į tyrimo apimtį.

4.2. Ombudsmenas gali prašyti, kad suinteresuotoji institucija pateiktų atsakymą dėl minėtų kaltinimų. Ombudsmenas taip pat gali prašyti suinteresuotosios institucijos pateiktame atsakyme išdėstyti savo nuomonę dėl konkrečių kaltinimo aspektų ir klausimų, kylančių dėl skundo, arba su juo susijusių.

4.3. Ombudsmenas gali prašyti, kad institucija atsiųstų jam informaciją arba dokumentus. Ombudsmenas, pasikonsultavęs su suinteresuotąja institucija, taip pat gali atlikti susijusių dokumentų patikrą.

4.4. Institucijos atsakymai į 4.2 ir 4.3 dalyse nurodytus klausimus turi būti pateikti per ombudsmeno nustatytą terminą, kuris paprastai neviršija trijų mėnesių. Tikslus terminas atsakymui pateikti turi būti protingas ir nustatomas atsižvelgiant į tyrimo sudėtingumą ir skubumą. Jei ombudsmenas mano, kad tyrimas yra susijęs su viešuoju interesu, terminas atsakymui pateikti turi būti protingas ir kuo trumpesnis. Jei suinteresuotoji institucija negali ombudsmenui pateikti atsakymo per nustatytą terminą, ji teikia pagrįstą prašymą pratęsti terminą.

4.5. Ombudsmenas gali prašyti suinteresuotosios institucijos surengti susitikimą su juo, kad būtų išaiškinti į tyrimo apimtį patenkantys klausimai.

4.6. Ombudsmenas gali prašyti, kad pareigūnai arba kiti institucijos tarnautojai liudytų pagal Statute nustatytas taisykles. Ombudsmenas gali nuspręsti, kad asmuo turi liudyti konfidencialiai.

4.7. Atlikdamas tyrimą ombudsmenas gali prašyti, kad valstybė narė per savo nuolatinę atstovybę pagal Statute nustatytas taisykles teiktų informaciją arba dokumentus, susijusius su tariamu netinkamo administravimo atveju institucijoje.

4.8. Kai institucija arba valstybė narė pagal 4.2, 4.3, 4.5 arba 4.7 dalis pateikia ombudsmenui informaciją arba dokumentus, juose turi būti aiškiai nurodyta, kuri informacija, jų manymu, būti laikoma konfidencialia. Ombudsmenas be išankstinio suinteresuotosios institucijos arba valstybės narės sutikimo neatskleidžia tokios konfidencialios informacijos nei skundo pateikėjui, nei visuomenei.

4.9. Jeigu institucija arba valstybė narė neteikia 4.2, 4.3, 4.5 ar 4.7 dalyse aprašytos pagalbos, ombudsmenas primena suinteresuotajai institucijai arba valstybei narei, kodėl tokia pagalba yra būtina. Jeigu, aptarus klausimą su suinteresuotąja institucija ar valstybe nare, jo negalima išspręsti ombudsmenui tinkamu būdu, ombudsmenas informuoja Europos Parlamentą ir prašo, kad šis savo nuožiūra imtųsi visų tinkamų veiksmų.

4.10. Atlikdamas tyrimą ombudsmenas gali prašyti skundo pateikėjo arba bet kurios trečiosios šalies pateikti jam informaciją arba dokumentus, arba paaiškinti ombudsmenui jau pateiktą informaciją ar dokumentus. Ombudsmenas taip pat gali prašyti surengti susitikimą su skundo pateikėju, kad būtų išaiškinti į tyrimo apimtį patenkantys klausimai.

4.11. Ombudsmenas gali užsakyti atlikti bet kokius tyrimus arba ekspertų ataskaitas, kurie, jo manymu, yra reikalingi tyrimui.

5 straipsnis : Pasiūlymai dėl sprendimo būdų

5.1. Jei ombudsmenas mano, kad skundą galima išspręsti, jis siekia rasti tinkamą sprendimo būdą ir susitarti su suinteresuotąja institucija.

5.2. Suinteresuotoji institucija atsakymą dėl ombudsmeno pasiūlymo dėl sprendimo būdo pateikia per konkretų terminą, kuris paprastai neviršija trijų mėnesių. Tikslus terminas atsakymui pateikti turi būti protingas ir nustatomas atsižvelgiant į tyrimo sudėtingumą ir skubumą. Jei ombudsmenas mano, kad tyrimas susijęs su viešuoju interesu, terminas atsakymui pateikti turi būti protingas ir kuo trumpesnis. Jei suinteresuotoji institucija negali ombudsmenui pateikti atsakymo per nustatytą terminą, ji teikia pagrįstą prašymą pratęsti terminą.

5.3. Ombudsmenas pateikia skundo pateikėjui pasiūlymo dėl sprendimo būdo kopiją ir suinteresuotosios institucijos atsakymą į tą pasiūlymą, kai jį gauna. Skundo pateikėjas per vieną mėnesį gali pateikti ombudsmenui pastabas.

6 straipsnis : Išvados ir rekomendacijos

6.1. Tyrimo metu ombudsmenas gali teikti pasiūlymus dėl patobulinimų, susijusių su tiriamais klausimais.

6.2. Ombudsmenui nenustačius netinkamo administravimo atvejo, patvirtinus, kad buvo rastas sprendimo būdas, arba konstatavus, kad nėra pagrindo atlikti jokių papildomų tyrimų, tyrimas baigiamas priimant sprendimą, kuriame išdėstomos išvados. Ombudsmenas sprendimą nusiunčia skundo pateikėjui ir suinteresuotajai institucijai.

6.3. Jei ombudsmenas nenustato netinkamo administravimo atvejo, jis pagal Statuto 3 straipsnio 6 dalį pateikia suinteresuotajai institucijai visas atitinkamas rekomendacijas ir prašo, kad ši institucija per tris mėnesius pateiktų nuomonę dėl rekomendacijos (-ų). Nuomonėje nurodoma, ar institucija įgyvendino arba ketina įgyvendinti rekomendaciją (-as), ir, jei taip, kokių veiksmų imsis šiuo tikslu. Ombudsmenas persiunčia nuomonę skundo pateikėjui, kuris per vieną mėnesį gali pateikti pastabas.

6.4. Jei ombudsmenas sužino, kad dėl jo tiriamo klausimo buvo pradėta teismo byla, jis užbaigia tyrimą ir apie tai informuoja skundo pateikėją ir instituciją.

7 straipsnis : Tyrimo baigimas nustačius netinkamo administravimo atvejį ir Parlamentui teikiami pranešimai

7.1. Išanalizavęs suinteresuotosios institucijos nuomonę ir visas skundo pateikėjo pastabas, pateiktas pagal šio sprendimo 6.3 straipsnį, ombudsmenas gali užbaigti tyrimą priimdamas galutines išvadas.

7.2. Ombudsmenas reguliariai atsiskaito Europos Parlamentui už savo tyrimus, įskaitant metinio pranešimo teikimą.

7.3. Ombudsmenas gali pateikti Europos Parlamentui specialųjį pranešimą dėl bet kurio tyrimo, kuriame ombudsmenas nustato netinkamo administravimo atvejį ir kuris, ombudsmeno manymu, turi didelę reikšmę viešajam interesui.

8 straipsnis : Tyrimai savo iniciatyva

8.1. Ombudsmenas atlieka tyrimus savo iniciatyva, jei mano, kad tam yra pagrindas.

8.2. Procedūros, kurios taikomos remiantis skundu pradėtiems tyrimams, taikomos ir savo iniciatyva pradėtiems tyrimams tiek, kiek jos atitinka tokio tyrimo pobūdį.

9 straipsnis : Procedūriniai aspektai

9.1. Jei ombudsmenas mano, kad reikalinga, jis gali imtis priemonių, siekdamas užtikrinti, kad skundas būtų nagrinėjamas prioritetine tvarka atsižvelgiant į strateginius uždavinius.

9.2. Ombudsmenas, jei būtina, informuoja skundo pateikėją apie tyrimo eigą. Jei ombudsmenas mano, kad skundo pateikėjui būtina paaiškinti kurį nors institucijos ombudsmenui pateikto atsakymo aspektą, jis gali nuspręsti pateikti skundo pateikėjui suinteresuotosios institucijos atsakymą. Jei ombudsmenas taip nusprendžia, jis taip pat gali pateikti skundo pateikėjui ombudsmeno institucijai nusiųsto rašto, kuriuo prašoma pateikti atsakymą, kopiją.

9.3. Ombudsmenas gali skelbti nekonfidencialią informaciją apie tyrimo eigą. Ombudsmenas institucijoms arba valstybėms narėms savo siunčiamus raštus ir atsakymus į juos gali skelbti visų pirma tais atvejais, kai tyrimai yra susiję su viešuoju interesu.

9.4. Ombudsmenas saugo iš institucijos arba valstybės narės tyrimo metu gautus dokumentus, kuriuos ta institucija arba valstybė narė pripažino konfidencialiais, tol, kol vyksta tyrimas ir kol nepasibaigė. Ombudsmenas gali prašyti, kad institucija arba valstybė narė saugotų tokius dokumentus ne trumpiau kaip penkerius metus nuo to laiko, kai joms pranešama, kad ombudsmenas dokumentų nebesaugo.

9.5. Skundo pateikėjas, pateikęs prašymą peržiūrėti pagal šio sprendimo 10 straipsnį, turi teisę susipažinti su ombudsmeno pradėta skundo byla.

9.6. Remdamasis Reglamentu (EB) Nr. 1049/2001 [2], ombudsmenas priima taisykles dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais.

9.7. Siekdamas apsaugoti skundo pateikėjo arba trečiosios šalies teisėtus interesus, ombudsmenas gali savo iniciatyva įslaptinti skunde arba kituose dokumentuose pateiktą informaciją.

9.8. Ombudsmenas dėl melagingų pranešimų ir skundų, kuriais piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis, imasi ombudsmeno šiuo tikslu patvirtintose gairėse nustatytų veiksmų.

9.9. Gavęs skundo pateikėjo prašymą, ombudsmenas gali nuspręsti nutraukti tyrimą. Tai neužkerta kelio ombudsmenui pradėti tyrimo savo iniciatyva dėl skundo dalyko.

9.10. Ombudsmenas gali užbaigti tyrimą tais atvejais, kai skundo pateikėjas nepateikė kurios nors prašomos informacijos arba kurių nors prašomų pastabų.

10 straipsnis : Prašymai peržiūrėti sprendimą

10.1. Skundo pateikėjas turi teisę prašyti peržiūrėti pagal šio sprendimo 3.2 ir 3.3 straipsnius priimtą sprendimą ir bet kurią išvadą, pateiktą sprendime, kuriuo užbaigiamas tyrimas, išskyrus išvadą dėl netinkamo administravimo atvejo.

10.2. Išsamias taisykles dėl prašymų peržiūrėti sprendimą nagrinėjimo tvarkos ombudsmenas nustato priimdamas sprendimą.

11 straipsnis : Skundo nagrinėjimo įgaliojimų delegavimas

Ombudsmenas gali deleguoti sekretoriatui tam tikrus su skundų nagrinėjimo procedūra susijusius įgaliojimus. Sekretoriatas informuoja skundo pateikėją apie teisę prašyti ombudsmeno peržiūrėti bet kurį sekretoriato priimtą sprendimą.

12 straipsnis : Bendradarbiavimas su ombudsmenais ir kitomis panašaus pobūdžio institucijomis valstybėse narėse

Ombudsmenas gali bendradarbiauti su kitais ombudsmenais ir panašaus pobūdžio institucijomis valstybėse narėse, įskaitant bendradarbiavimą per Europos ombudsmenų tinklą.

13 straipsnis : Kalbos

13.1. Kiekvienas asmuo ombudsmenui gali paduoti bet kuria iš Sutarties kalbų surašytą skundą dėl bet kurio jo kompetencijai priklausančio klausimo. Ombudsmenas atsakymą surašo ta Sutarties kalba.

13.2. Skundas ombudsmenui gali būti paduodamas bet kuria Sutarties kalba. Ombudsmenas su skundo pateikėju bendrauja ta kalba.

13.3. Išimtinėmis aplinkybėmis ombudsmenas gali prašyti, kad institucijos pateiktų skundo kalba surašytų susijusių dokumentų kopijas. Teikdamas tokį prašymą, ombudsmenas veikia proporcingai atsižvelgdamas į skundo pateikėjo poreikius ir pagrįstai atsižvelgdamas į institucijos išteklius.

14 straipsnis : Įsigaliojimas

14.1. Ombudsmenas panaikina 2002 m. liepos 8 d. priimtas ir 2004 m. balandžio 5 d. ir 2008 m. gruodžio 3 d. iš dalies pakeistas įgyvendinimo nuostatas.

14.2. Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 d. Jis taikomas visiems iki minėtos dienos pradėtiems tyrimams, visiems minėtą dieną pradėtiems tyrimams ir visiems skundams, dėl kurių ombudsmenas tą dieną dar nebuvo išsakęs savo pozicijos.

14.3. Ombudsmenas informuoja Europos Parlamento pirmininką apie šį sprendimą.

14.4. Ombudsmenas skelbia šį sprendimą Oficialiajame leidinyje ir ombudsmeno svetainėje.

 

[1] 1994 m. kovo 9 d. (OL L 113, 1994 5 4, p. 15) priimtas Parlamento sprendimu ir iš dalies pakeistas Parlamento priimtais 2002 m. kovo 14 d. (OL L 92, 2002 4 9, p. 13) ir 2008 m. birželio 18 d. (OL L 189, 2008 7 17, p. 25) sprendimais.

[2] 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).