You have a complaint against an EU institution or body?

Jezikovna politika Evropskega varuha človekovih pravic

Evropski varuh človekovih pravic je trdno zavezan načelu večjezičnosti, saj sta kulturna in jezikovna raznolikost med največjimi vrednotami Evropske unije. Varuh tako skrbi za povezavo med evropsko javnostjo in EU, pri čemer bdi nad tem, da institucije EU spoštujejo najvišje etične in upravne standarde ter standarde preglednosti. Nagovarjanje državljanov v njihovem lastnem jeziku je osrednjega pomena v prizadevanju, da bi bila EU dostopnejša in razumljivejša, kar je spet bistveno za uspešnost demokratičnega sistema EU.

Evropska varuhinja človekovih pravic si prizadeva za pragmatično ravnotežje med načelom večjezičnosti in obveznostjo, da čim učinkoviteje uporablja svoja omejena sredstva. Kadar je to upravičeno, se lahko odloči, da bo nekatere dokumente objavila v omejenem številu jezikov.

V naslednjem pregledu je pojasnjeno, zakaj je za najpomembnejše komunikacije in publikacije izbrala določene jezike.

Komuniciranje s pritožniki in javnostjo

Vsak državljan EU ali oseba s stalnim prebivališčem v EU ima pri dopisovanju z institucijami EU pravico uporabiti katerega koli od 24 uradnih jezikov in v tem mu morajo te tudi odgovoriti. To načelo se uporablja tudi za stike z Evropskim varuhom človekovih pravic. Vse pritožbe, zahteve po informacijah ali druge zahteve se lahko pošljejo v katerem koli uradnem jeziku EU in v njem bo pripravljen tudi odgovor.

Spletna stran Evropskega varuha človekovih pravic, vključno z elektronskim pritožbenim obrazcem in interaktivnim vodnikom, ki uporabnikom pomaga poiskati ustrezne mehanizme za reševanje težav na ravni EU ali v državah članicah, je na voljo v vseh 24 jezikih EU. Če pritožnik ni zadovoljen s storitvami Evropskega varuha človekovih pravic, lahko dobi nasvet, na koga naj se obrne, v jeziku EU, ki ga sam izbere.

Ključne publikacije Evropskega varuha človekovih pravic, kot so letno poročilo, brošura z naslovom Kdo vam lahko pomaga? in Smernice evropskega varuha človekovih pravic za podjetja, so na voljo v vseh 24 jezikih EU. Enako velja za informacije o trenutni evropski varuhinji človekovih pravic Emily O'Reilly in njenih predhodnikih. Evropski kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev je na voljo v vseh 24 jezikih EU in tudi jezikih držav kandidatk za članstvo EU.

Primeri

Evropska varuhinja človekovih pravic prejema pritožbe in jih obravnava v vseh uradnih jezikih EU. Večina njenih preiskav, razen tistih, ki jih obravnava v neformalnem postopku (npr. po telefonu), je objavljenih na njeni spletni strani. Jezikovna politika pri različnih dokumentih, povezanih s primeri:

  • Priporočila in sklepi so objavljeni v jeziku pritožnika in angleščini.
  • Povzetki primerov v širšem javnem interesu so objavljeni v vseh 24 jezikih.
  • Posebna poročila so objavljena v vseh 24 jezikih EU.
  • Preiskave na lastno pobudo so objavljene v angleščini, njihovi povzetki pa v vseh jezikih EU.
  • Kratke informacije o odprtih primerih so na voljo v angleščini.
  • Javna posvetovanja so na voljo v vseh 24 jezikih EU. Kadar je to upravičeno, se lahko evropski varuh človekovih pravic odloči, da bo ciljno javnost zaprosil za povratne informacije v omejenem številu jezikov EU.
  • Nadaljnje študije so na voljo v vseh 24 jezikih EU.

Strateški in organizacijski dokumenti

Večina strateških in organizacijskih dokumentov varuha človekovih pravic, kot so statut, strategija, javni register in kodeks ravnanja, je na voljo v vseh jezikih EU. Enako velja za razpise za javna naročila. Letni načrt upravljanja ali drugi bolj posebni strateški dokumenti so na voljo v omejenem številu jezikov EU.

Mediji in družbeni mediji

Varuhinja človekovih pravic novinarje redno obvešča o svojih preiskavah in drugih novicah. Ker je večina pomembnih dopisnikov za EU v Bruslju in potrebujejo pravočasne informacije v jezikih, ki jih govorijo, tj. v angleščini, nemščini ali francoščini, izjave za tisk objavlja le v teh jezikih. Če se zelo mudi, pa se lahko odloči, da gradivo za novinarje objavi le v angleščini.

Varuhinja človekovih pravic pri vzpostavljanju stika z javnostjo vse bolj uporablja družbene medije. Zaradi njihovega mednarodnega dosega je tam objavljena vsebina večinoma v angleščini. Objavlja tudi izjave za tisk, informacije o sestankih in dogodkih ter druge novice v angleščini, nemščini in francoščini. Publikacije in videoposnetki varuhinje človekovih pravic so na voljo na različnih kanalih družbenih medijev v 24 uradnih jezikih EU.

Komunikacija z Evropsko mrežo varuhov človekovih pravic

Evropski varuh človekovih pravic usklajuje Evropsko mrežo varuhov človekovih pravic, ki jo sestavlja več kot 95 uradov iz 36 evropskih držav. Člani mreže si na seminarjih in sestankih, v glasilih, na elektronskem forumu za razprave in z dnevnimi elektronskimi novicami redno izmenjujejo izkušnje in najboljše prakse. Informacije o mreži in skupna izjava so na voljo v vseh 24 jezikih EU. Jeziki, ki se uporabljajo v mreži, so španščina, nemščina, angleščina, francoščina in italijanščina.

Notranje komuniciranje in zaposlovanje

Ekipa varuha človekovih pravic je večkulturna, njeni sodelavci pa govorijo številne uradne jezike EU. Kjer je mogoče, primere, zahteve po informacijah ali telefonske klice obravnavajo zaposleni, katerih materni jezik je jezik vložnika zahteve ali soroden jezik. Če jezika ne govori nihče v uradu, varuh človekovih pravic uporabi zunanje prevajalske storitve.

Notranja delovna jezika sta zlasti angleščina in francoščina. Informacije o prostih delovnih mestih v uradu Evropskega varuha človekovih pravic so na voljo v vseh jezikih EU. Vendar pa so posebni razpisi za oddajo prijav večinoma objavljeni v angleščini, ker je dobro znanje angleščine osnovni pogoj za večino delovnih mest v uradu.