You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan oikeusasiamiehen kielipolitiikka

Euroopan oikeusasiamies kannattaa varauksetta monikielisyyden periaatetta, koska kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus on yksi Euroopan unionin suurimmista voimavaroista. Oikeusasiamies toimii Euroopan kansalaisten ja unionin välisenä siltana ja varmistaa, että unionin toimielimet noudattavat erittäin tiukkoja eettisiä, hallinnollisia ja avoimuuteen liittyviä normeja. Unionin demokratiajärjestelmän toimivuus edellyttää unionin muuttumista helpommin lähestyttäväksi ja vastuullisemmaksi. Se onnistuu vain, jos kansalaisiin pidetään yhteyttä heidän omalla kielellään.

Euroopan oikeusasiamies pyrkii käytännön toiminnassa löytämään tasapainon monikielisyyden periaatteen ja häntä velvoittavan rajallisten resurssien mahdollisimman tehokkaan käytön välille. Hän voi tarvittaessa päättää julkaista tiettyjä asiakirjoja vain osalla kielistä.

Seuraavassa esitetään perustelut oikeusasiamiehen viestinnässä ja julkaisuissa käytettäville kielivalinnoille.

Yhteydenpito kantelijoihin ja yleisöön

Kaikilla unionin kansalaisilla ja asukkailla on oikeus käyttää mitä tahansa 24 virallisesta kielestä kirjeenvaihdossa unionin toimielinten kanssa. Toimielinten on vastattava samalla kielellä. Tätä periaatetta sovelletaan myös, kun kyseessä on yhteydenpito Euroopan oikeusasiamieheen. Kaikki kantelut, tietopyynnöt ja muut pyynnöt voidaan lähettää ja niihin vastataan millä tahansa unionin virallisella kielellä.

Oikeusasiamiehen verkkosivusto on saatavilla kaikilla 24:llä unionin virallisella kielellä. Sama koskee kantelulomaketta ja interaktiivista opasta, jonka avulla käyttäjä voi löytää sopivan ratkaisukeinon unionin tason tai jäsenvaltiotason ongelmiin. Jos kantelija on tyytymätön oikeusasiamiehen palveluihin, hänelle voidaan neuvoa, minkä tahon puoleen hänen pitäisi kääntyä valitsemallaan unionin kielellä.

Oikeusasiamiehen tärkeimmät julkaisut, esimerkiksi vuosikertomukset, palveluesite "Kuka voi auttaa sinua?" ja oikeusasiamiehen ohjeet yrityksille ovat saatavilla kaikilla unionin 24 kielellä. Sama koskee tietoja nykyisestä Euroopan oikeusasiamiehestä Emily O'Reillystä sekä hänen edeltäjistään. Euroopan hyvän hallintotavan säännöstö on saatavilla kaikilla unionin 24 kielellä sekä unionin ehdokasmaiden kielillä.

Yksittäisten tapausten käsittely

Oikeusasiamies vastaanottaa ja käsittelee kanteluja kaikilla unionin virallisilla kielillä. Valtaosa oikeusasiamiehen tutkimuksista julkaistaan hänen verkkosivustollaan. Poikkeuksena ovat epävirallisessa menettelyssä (esimerkiksi puhelimessa) käsiteltävät asiat. Oikeusasiamies noudattaa yksittäisiä tapauksia koskevien asiakirjojen osalta seuraavaa kielipolitiikkaa:

  • Suositukset ja päätökset julkaistaan kantelijan kielellä ja englanniksi.
  • Yleisesti kiinnostavien ratkaisujen tiivistelmät julkaistaan kaikilla 24 kielellä.
  • Erityiskertomukset julkaistaan unionin kaikilla 24 kielellä.
  • Oma-aloitteista tutkintaa koskevat ratkaisut julkaistaan englanniksi ja niiden tiivistelmät kaikilla unionin kielillä.
  • Lyhennelmät tutkittavaksi otetuista kanteluista ovat saatavilla englanniksi.
  • Julkiset kuulemiset julkaistaan unionin kaikilla 24 kielellä. Oikeusasiamies voi kuitenkin tarvittaessa päättää pyytää palautetta tietyiltä kohdeyleisöiltä vain osalla unionin kielistä.
  • Seurantatutkimukset ovat saatavilla unionin kaikilla 24 kielellä.

Strategiset ja organisaatiota koskevat asiakirjat

Valtaosa oikeusasiamiehen strategisista ja organisaatiota koskevista asiakirjoista on saatavilla kaikilla unionin kielillä. Niitä ovat muun muassa ohjesääntö, strategia, julkinen hakemisto sekä käytännesäännöt. Sama koskee oikeusasiamiehen tarjouskilpailuilmoituksia. Oikeusasiamiehen vuotuinen hallintosuunnitelma ja muita erityisiä strategisia asiakirjoja on saatavilla osalla unionin kielistä.

Tiedotusvälineisiin ja sosiaaliseen mediaan liittyvät toimet

Oikeusasiamies tiedottaa toimittajille säännöllisesti tutkimuksistaan ja muista uutisista. Oikeusasiamies julkaisee lehdistötiedotteet yksinomaan englanniksi, saksaksi ja ranskaksi, koska useimmat toimittajat ovat Brysselissä asuvia EU-kirjeenvaihtajia, jotka tarvitsevat ajankohtaisia tietoja ja joilla on yleensä ainakin yhden edellä mainitun kielen taito. Erityisen kiireellisissä tapauksissa hän voi päättää julkaista lehdistötiedotteet vain englanniksi.

Tavoittaakseen yleisönsä oikeusasiamies käyttää yhä enemmän sosiaalista mediaa. Sosiaalisessa mediassa julkaistu sisältö on kansainvälisen käyttäjäkunnan vuoksi yleensä lähtökohtaisesti englanninkielistä. Lisäksi oikeusasiamies julkaisee lehdistötiedotteita, kokouksia ja tapahtumia koskevia tietoja sekä muita uutisia englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. Oikeusasiamiehen julkaisuja ja videoita levitetään sosiaalisen median eri kanavien kautta 24:llä unionin virallisella kielellä.

Viestintä Euroopan oikeusasiamiesten verkoston kanssa

Euroopan oikeusasiamies koordinoi Euroopan oikeusasiamiesten verkostoa, joka käsittää 95 toimistoa 36:ssa Euroopan maassa. Verkoston jäsenet vaihtavat säännöllisesti kokemuksia ja parhaita käytäntöjä seminaarien ja kokousten, tiedotuslehden, sähköisen keskustelufoorumin ja päivittäisen sähköisen uutispalvelun kautta. Verkostoa koskevia tietoja sekä yhteinen lausunto ovat saatavilla kaikilla 24:llä unionin kielellä. Verkostossa käytettäviä kieliä ovat espanja, saksa, englanti, ranska ja italia.

Sisäinen viestintä ja rekrytointi

Oikeusasiamiehen henkilöstö on monikulttuurinen ja sen jäsenten kielitaito kattaa monia unionin virallisia kieliä. Tapauksia, tietopyyntöjä ja puheluja käsittelee mahdollisuuksien mukaan työntekijä, jonka äidinkieli on hakijan tai muun asianomaisen henkilön kieli. Jos henkilöstössä ei ole kyseisen kielen osaajaa, oikeusasiamies käyttää ulkopuolisia käännöspalveluja.

Sisäiset työkielet ovat pääasiassa englanti ja ranska. Oikeusasiamiehen toimiston avoimia työpaikkoja koskevia tietoja on saatavilla kaikilla unionin kielillä. Hakumenettelyjä koskevat tiedot julkaistaan kuitenkin yleensä vain englanniksi, koska useimmissa oikeusasiamiehen toimiston työpaikoissa edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.