You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Ombudsmani keelepõhimõtted

Euroopa Ombudsman järgib kindlalt mitmekeelsuse põhimõtet, sest kultuuriline ja keeleline mitmekesisus on Euroopa Liidu üks suurimaid väärtusi. Ombudsman on Euroopa üldsuse ja Euroopa Liidu vahendaja, kes tagab, et Euroopa Liidu asutused järgivad kõige rangemaid eetilisi, haldus- ja läbipaistvusnorme. Kodanike kõnetamine nende emakeeles on ülioluline Euroopa Liidu muutmisel juurdepääsetavamaks ja usaldusväärsemaks, mis on omakorda tähtis Euroopa Liidu demokraatliku süsteemi edukuseks.

Euroopa Ombudsman püüab leida mitmekeelsuse põhimõtte ja oma piiratud ressursside kõige tõhusama kasutamise kohustuse vahel pragmaatilise tasakaalu. Ombudsman võib teatud dokumendid avaldada üksnes mõnes keeles, kui see on õigustatud.

Järgnevalt selgitatakse ombudsmani kõige tähtsamate teadete ja väljaannete keelevalikute põhjusi.

Teabevahetus kaebuste esitajate ja üldsusega

Igal Euroopa Liidu kodanikul ja residendil on õigus kasutada kirjavahetuses Euroopa Liidu asutustega ükskõik millist 24 ametlikust keelest ja asutused peavad talle vastama samas keeles. See põhimõte kehtib ka Euroopa Ombudsmaniga suheldes. Kõik kaebused, teabepäringud ja muud taotlused võib saata ja neile vastatakse Euroopa Liidu mis tahes ametlikus keeles.

Ombudsmani veebileht, sealhulgas elektrooniline kaebuse vorm ja interaktiivne juhend, mis aitab kasutajatel leida sobiva probleemide lahendamise mehhanismi Euroopa Liidu tasandil või liikmesriikides, on kättesaadav kõigis 24 Euroopa Liidu keeles. Kui kaebuse esitaja ei ole ombudsmani teenustega rahul, võib ta saada enda valitud Euroopa Liidu keeles nõuandeid, kuhu pöörduda.

Ombudsmani põhiväljaanded, näiteks aastaaruanne, teenustevoldik „Kes saab Teid aidata?” ja ombudsmani suunised äriühingutele avaldatakse kõigis 24 Euroopa Liidu keeles. Sama kehtib ka praeguse Euroopa ombudsmani Emily O'Reilly ja tema eelkäijate teabe kohta. Euroopa hea halduse tava eeskiri on avaldatud kõigis 24 Euroopa Liidu keeles ja Euroopa Liidu kandidaatriikide keeltes.

Juhtumitega seotud tegevus

Ombudsman võtab vastu ja menetleb kaebusi kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes. Enamik tema uurimisi, välja arvatud mitteametlikud uurimised (nt telefoni teel) avaldatakse tema veebilehel. Juhtumitega seotud eri dokumentidele rakendatakse järgmisi keelepõhimõtteid.

  • Soovitusettepanekud ja otsused avaldatakse kaebuse esitaja ja inglise keeles.
  • Laiemale üldsusele huvi pakkuvate juhtumite kokkuvõtted avaldatakse kõigis 24 keeles.
  • Eriettekanded avaldatakse kõigis 24 Euroopa Liidu keeles.
  • Omaalgatuslikud uurimised avaldatakse inglise keeles koos kokkuvõtetega kõikides Euroopa Liidu keeltes.
  • Algatatud juhtumite lühiteave on avaldatud inglise keeles.
  • Avalikud konsultatsioonid avaldatakse kõigis 24 Euroopa Liidu keeles. Ombudsman võib siiski paluda sihtrühmadelt tagasisidet üksnes mõnes Euroopa Liidu keeles, kui see õigustatud.
  • Järeluuringud avaldatakse kõigis 24 Euroopa Liidu keeles.

Strateegilised ja korralduslikud dokumendid

Enamik ombudsmani strateegilisi ja korralduslikke dokumente, näiteks põhikiri, strateegia, avalik register ja tegevusjuhend avaldatakse kõigis Euroopa Liidu keeltes. Sama kehtib ka tema avaliku pakkumismenetluse teadete kohta. Tema iga-aastane juhtimiskava ja teised eristrateegiadokumendid avaldatakse mõnes Euroopa Liidu keeles.

Meedia- ja sotsiaalmeediategevus

Ombudsman teavitab ajakirjanikke korrapäraselt oma uurimistest ja muudest uudistest. Et enamik asjaomaseid ajakirjanikke on Brüsselis asuvad Euroopa Liidu korrespondendid, kes vajavad õigeaegset teavet ning valdavad tavaliselt inglise, saksa või prantsuse keelt, avaldab ta oma pressiteated ainult neis keeltes. Ajapuuduse tõttu võib ta avaldada pressiteate ainult inglise keeles.

Ombudsman kasutab üldsuse teavitamiseks üha rohkem sotsiaalmeediaplatvorme. Nendel platvormidel avaldatav teave on rahvusvahelise haarde tõttu enamasti vaikimisi inglise keeles. Ombudsman avaldab ka pressiteateid, kohtumiste ja ürituste teavet ning muid uudiseid inglise, saksa ja prantsuse keeles. Ombudsmani väljaandeid ja videoid levitatakse eri sotsiaalmeediakanalites kõigis 24 Euroopa Liidu ametlikus keeles.

Teabevahetus Euroopa ombudsmanide võrgustikuga

Euroopa Ombudsman juhib Euroopa ombudsmanide võrgustikku, kuhu kuulub üle 95 büroo 36 Euroopa riigist. Võrgustiku liikmed vahetavad korrapäraselt kogemusi ja parimaid tavasid seminaride ja kohtumiste, teabelehe, elektroonilise arutelufoorumi ja igapäevase elektroonilise uudisteteenuse vahendusel. Võrgustiku teave ja ühine avaldus on avaldatud kõigis 24 Euroopa Liidu keeles. Võrgustiku töökeeled on hispaania, saksa, inglise, prantsuse ja itaalia keel.

Sisesuhtlus ja värbamine

Ombudsmani meeskond esindab eri kultuure ja räägib paljusid Euroopa Liidu ametlikke keeli. Võimaluse korral tegeleb juhtumi, teabepäringu või telefonikõnega töötaja, kelle emakeel on taotleja või muu pöörduja emakeel. Kui asutuses puudub asjaomane keelepädevus, kasutab ombudsman väliseid tõlketeenuseid.

Asutuse töökeeled on peamiselt inglise ja prantsuse keel. Ombudsmani büroo vabade töökohtade teave on avaldatud kõigis Euroopa Liidu keeltes. Konkreetsed kandideerimiskutsed avaldatakse siiski tavaliselt inglise keeles, sest enamikul ombudsmani töökohtadel nõutakse kõrgtasemel inglise keele oskust.