You have a complaint against an EU institution or body?

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w skargach

Przetwarzanie danych

Skargi składane do Rzecznika oraz powiązana korespondencja często zawierają dane osobowe, takie jak imiona i nazwiska, dane kontaktowe oraz inne informacje dotyczące możliwych do zidentyfikowania osób.

Jeżeli skarżący chcą złożyć skargę za pośrednictwem internetowego formularza skargi, muszą założyć konto na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Podczas tworzenia konta skarżący muszą podać swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail oraz obywatelstwo. Rzecznik usuwa konta, które pozostają nieaktywne przez dwa lata (tj. dwa lata bez logowania się do konta). Po usunięciu konta dane osobowe są anonimizowane i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych. Właściciele kont są powiadamiani pocztą elektroniczną tuż przed ich usunięciem. 

 Prawo europejskie (Rozporządzenie (UE) 2018/1725) przewiduje dla instytucji UE, w tym Rzecznika, określone prawa i obowiązki dotyczące sposobu postępowania z danymi osobowymi.Obejmują one prawa każdej osoby fizycznej do uzyskania dostępu do swoich informacji będących w posiadaniu tego Biura. W celu skorzystania z przysługujących praw lub uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z naszym Biurem bądź inspektorem danych osobowych.

Jeżeli określona osoba uważa, że Rzecznik nie postępował odpowiednio z jej danymi osobowymi, może skontaktować się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

Poufność przekazanej skargi i informacji

Skarżący proszeni są o wyraźne wskazanie wszelkich dokumentów lub informacji, które uważają za poufne, niezwłocznie po przekazaniu ich Rzecznikowi.

Zasada zachowania poufności może mieć zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy ujawnienie takich informacji miałoby określone negatywne skutki. Może to dotyczyć na przykład informacji finansowych, szczególnie chronionych informacji handlowych lub danych osobowych o osobie prywatnej. Nie zawsze można zagwarantować zachowanie poufności. W szczególności w przypadku przekazania Rzecznikowi dokumentów, które zawierają dane osobowe innej osoby, taka osoba najprawdopodobniej będzie mogła uzyskać te dane od Rzecznika, korzystając z przysługujących jej praw ochrony danych. W każdym przypadku należy oczekiwać, że złożona skarga oraz wszelkie dokumenty uzupełniające zostaną w pełni udostępnione instytucji lub organowi, których ta skarga dotyczy, aby mogły one odpowiednio ją zrozumieć i udzielić odpowiedzi Rzecznikowi.

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych w kontekście rozpatrywania skarg i prowadzenia postępowań wyjaśniających przez Rzecznika Praw Obywatelskich można znaleźć tutaj.