You have a complaint against an EU institution or body?

Kuidas me töötleme kaebustes sisalduvaid isikuandmeid

Andmetöötlus

Ombudsmanile esitatud kaebused ja seonduv kirjavahetus sisaldavad sageli isikuandmeid, nagu nimed, kontaktandmed ja muu identifitseeritavate isikutega seotud teave.

Kaebuse esitajad peavad looma Euroopa Ombudsmani veebilehel konto, kui soovivad esitada kaebuse kaebuste esitamise veebivormil. Konto loomisel peavad kaebuse esitajad esitama isikuandmed, sh nime, e-posti aadressi ja kodakondsuse. Ombudsman kustutab kontod, mida ei ole kasutatud (millele ei ole sisse logitud) kaks aastat. Pärast konto kustutamist isikuandmed anonüümitakse ja neid kasutatakse ainult statistilistel eesmärkidel. Konto omanikele teatatakse konto kustutamisest e-postiga veidi ette. 

Euroopa õiguses (määruses (EL) nr 2018/1725) on sätestatud õigused ja kohustused, millest ELi institutsioonid, sealhulgas Euroopa Ombudsman, peavad isikuandmete kasutamisel lähtuma. Need hõlmavad üksikisiku õigust tutvuda teda käsitleva teabega, mis on ombudsmani büroo valduses. Neile õigustele tuginemiseks või lisateabe saamiseks võtke ühendust meie büroo või meie andmekaitseametnikuga.

Kui isik leiab, et ombudsman ei ole kasutanud tema isikuandmeid nõuetekohaselt, võib ta pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole.

Kaebuse ja teabe konfidentsiaalsus

Kaebuse esitajad peavad dokumendi või teabe ombudsmanile saatmisel selgelt ära märkima teabe, mida nad peavad konfidentsiaalseks.

Konfidentsiaalsusele saab tugineda ainult juhul, kui teabe avalikustamine avaldaks kahjulikku mõju. Sellele võib tugineda näiteks finantsteabe, tundliku äriteabe või isikuandmete korral. Konfidentsiaalsust ei saa alati tagada. Kui esitate näiteks ombudsmanile dokumendid, mis sisaldavad muu isiku kui teie enda andmeid, on sel isikul võimalik taotleda ombudsmanilt nendega tutvumist oma andmekaitseõigusele tuginedes. Igal juhul peaksite arvestama, et teie kaebust ja sellele lisatud tõendavaid dokumente jagatakse täielikult institutsiooni või asutusega, mille kohta kaebuse esitasite, et nad sellest õigesti aru saaksid ja ombudsmanile vastaksid.

Isikuandmete töötlemise teade

Ombudsmani poolt kaebuste käsitlemise ja uurimiste raames isikuandmete töötlemise teade on siin.