You have a complaint against an EU institution or body?

Как обработваме личните данни в жалби

Обработка на данни

В жалбите до омбудсмана и свързаната с тях кореспонденция често се съдържат лични данни, като имена, данни за връзка и друга информация, отнасяща се до определени лица.

Жалбоподателите трябва да се регистрират на уебсайта на Европейския омбудсман (създаване на профил), ако желаят да подадат жалба чрез онлайн формуляра за жалби. При създаването на профил жалбоподателите трябва да предоставят лични данни, включително име, адрес на електронна поща и националност. Омбудсманът заличава профили, които са били неактивни в продължение на две години (т.е. които не са отваряни в продължение на две години). След заличаване на профила личните данни се анонимизират и се използват само за статистически цели. Притежателите на профили получават уведомление по електронната поща малко преди заличаването. 

Има права и задължения съгласно европейското законодателство (Регламент (ЕС) 2018/1725) относно начина на обработване на личните данни от институциите на ЕС, в това число от Европейския омбудсман. Те включват право на лицето да получи достъп до своите данни, съхранявани от службата. За да упражните тези права или за да научите повече, можете да се обърнете към нашата служба или Длъжностното лице за защита на данните.

Ако дадено лице счита, че омбудсманът не е обработил правилно неговите или нейните лични данни, той или тя може да се обърне към Европейския надзорен орган по защита на данните.

Поверителност на Вашата жалба и информацията Ви

От жалбоподателите се изисква да посочат незабавно и ясно всеки документ или всяка информация, които считат за поверителни, при изпращането им до омбудсмана.

Поверителността се прилага, само ако оповестяването на информацията би довело до неблагоприятни последици. Тя може например да се приложи към финансова информация, търговски чувствителна информация или лична информация за физическо лице. Поверителността невинаги може да бъде гарантирана. По-специално, ако предоставите на омбудсмана документи, които съдържат лични данни за друго, различно от Вас лице, то най-вероятно ще може да ги получи от омбудсмана по силата на своите права за защита на личните данни. Във всички случаи следва да очаквате, че Вашата жалба и евентуалните подкрепящи документи ще бъдат изцяло споделени с институцията или органа, срещу която или който е подадена жалбата, така че същите да могат добре да я разберат и да отговорят на омбудсмана.

Декларация за обработването на лични данни

Декларацията за обработването на лични данни в контекста на разглеждането на жалби и извършването на проверки от Омбудсмана може да бъде намерена тук.