You have a complaint against an EU institution or body?

EU:s åtgärder med anledning av covid19-utbrottet

EU response to COVID-19 - infographic with EU institutions
Ladda ner denna publikation i PNG-format

Covid19-pandemin har lett till att en rad åtgärder vidtagits på nationell nivå och EU-nivå.

Medan besluten om att utrusta sjukhus, stänga skolor eller införa restriktioner tas på medlemsstatsnivå har man på EU-nivå kommit överens om flera stödåtgärder för att hjälpa de nationella myndigheterna att bekämpa viruset.

Besluten tas snabbt och det är många olika EU-organ som deltar i insatserna, vilket betyder att det inte alltid är tydligt vem som är ansvarig för vad. Hos allmänheten kan detta kan leda till förvirring och osäkerhet.

Europeiska ombudsmannen har uppgiften att övervaka EU-institutionernas öppenhet och ansvarighet och samtidigt hjälpa människor att förstå vem som tar beslut på EU-nivå och hur besluten tas.

Här ges en översikt över några av insatserna.

MEDLEMSSTATER

Medlemsstaterna hanterar krisen på nationell nivå och på EU-nivå. På EU-nivå är det medlemsstaternas ministrar i rådet som tillsammans med ledamöterna i Europaparlamentet beslutar om gemensamma åtgärder. Åtgärderna inbegriper att mobilisera EU-medel för att stärka hälso- och sjukvårdssystemen.

Senaste uppdateringar från rådet: https://www.consilium.europa.eu/sv/topics/covid-19/

EU:s åtgärder mot coronaviruset på Europaparlamentets webbplats: https://europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-atgarder-mot-coronaviruset

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Samordnar gemensamma EU-insatser och stödjer nationell politik.

Exempel:

  • Upphandling av medicinsk utrustning
  • EU:s budgetflexibilitet
  • Hemtransport av EU-medborgare
  • Stöd till forskning

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_sv

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR (ECDC)

Övervakar spridningen av covid19 och ger råd till medlemsstaterna och kommissionen.

https://europa.eu/!Bg49tT

EUROPEISKA KEMIKALIEMYNDIGHETEN (ECHA)

Stödjer medlemsstaterna och näringslivet med att hantera brist på desinfektionsmedel.

https://echa.europa.eu/sv/covid-19

EUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETEN (EMA)

Kontrollerar att vacciner och behandlingar är säkra och effektiva och ger näringslivet riktlinjer för hur testningen ska går till.

https://europa.eu/!Vv97qH

EUROPOL

Övervakar och varnar för nya brott där covid19-krisen utnyttjas.

https://europa.eu/!Mu74th 

EUROPEISKA CENTRALBANKEN (ECB)

Vidtar penningpolitiska åtgärder för att stödja ekonomin i euroområdet.

https://europa.eu/!Rr46Bm

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN (EIB)

Ger finansiellt stöd till små och medelstora företag.

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/