You have a complaint against an EU institution or body?

Rozhodnutie Európskeho Ombudsmana z 9. novembra 2020 o interných predpisoch týkajúcich sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

EURÓPSKY OMBUDSMAN,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (1), a najmä na jeho článok 25, po konzultácii s

európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

keďže:

(1)

Európsky ombudsman je splnomocnený vykonávať administratívne vyšetrovania, úkony pred začatím disciplinárneho konania, disciplinárne konania a konania o pozastavení výkonu funkcie v súlade so Služobným poriadkom úradníkov Európskej únie a Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie stanovenými v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (ďalej len „služobný poriadok“) (2), a v súlade s rozhodnutím európskeho ombudsmana zo 4. novembra 2004, ktorým sa prijímajú vykonávacie ustanovenia o vykonávaní administratívnych vyšetrovaní a disciplinárnych konaní. V prípade potreby oznamuje prípady aj úradu OLAF.

(2)

Zamestnanci európskeho ombudsmana sú povinní nahlasovať možné nelegálne činnosti vrátane podvodov a korupcie, ktoré poškodzujú záujmy Únie. Zamestnanci sú povinní oznamovať aj konanie týkajúce sa výkonu služobných povinností, ktoré môže predstavovať vážne porušenie povinností úradníkov Únie. Toto sa upravuje rozhodnutím európskeho ombudsmana o interných predpisoch týkajúcich sa oznamovania protispoločenskej činnosti z 20. februára 2015.

(3)

Európsky ombudsman zaviedol politiku na prevenciu a účinné riešenie skutočných alebo potenciálnych prípadov psychického alebo sexuálneho obťažovania na pracovisku, ako sa stanovuje v jeho rozhodnutí z 18. decembra 2017. V uvedenom rozhodnutí sa stanovuje neformálny postup, v rámci ktorého sa údajná obeť obťažovania môže obrátiť na poradcov pre etiku v rámci európskeho ombudsmana alebo na Zmierovací výbor.

(4)

Európsky ombudsman môže vyšetrovať aj prípadné porušenia bezpečnostných predpisov v prípade utajovaných skutočností Európskej únie (ďalej len „EUCI“).

(5)

Činnosť európskeho ombudsmana podlieha vnútorným aj vonkajším auditom.

(6)

V súvislosti s takýmito administratívnymi vyšetrovaniami, auditmi a vyšetrovaniami európsky ombudsman spolupracuje s inými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie.

(7)

Európsky ombudsman môže na požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi tretích krajín a medzinárodnými organizáciami.

(8)

Európsky ombudsman môže takisto na požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy spolupracovať s orgánmi verejnej moci členských štátov EÚ.

(9)

Európsky ombudsman vyšetruje údajné prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie pri výkone jeho súdnej funkcie. V tejto súvislosti môže európsky ombudsman potrebovať zachovať dôvernosť osobných údajov obsiahnutých v dokumentoch získaných od účastníkov konania alebo počas vyšetrovaní. Európsky ombudsman môže takisto potrebovať chrániť práva a slobody sťažovateľov, ako aj práva a slobody iných zúčastnených osôb.

(10)

Na účely plnenia svojich úloh európsky ombudsman získava a spracúva informácie a viaceré kategórie osobných údajov vrátane identifikačných údajov fyzických osôb, kontaktných údajov, údajov o pracovnom postavení a úlohách, informácií o správaní v súkromí, v zamestnaní, ako aj o výkone povolania a finančných údajov. Európsky ombudsman vykonáva úlohu prevádzkovateľa údajov.

(11)

Podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 („ďalej len „nariadenie“) je preto európsky ombudsman povinný poskytnúť dotknutým osobám informácie o týchto spracovateľských činnostiach a rešpektovať ich práva ako dotknutých osôb.

(12)

Od európskeho ombudsmana sa môže vyžadovať, aby tieto práva zosúladil s cieľmi administratívnych vyšetrovaní, auditov, vyšetrovaní a súdnych konaní. Okrem toho môže byť potrebné vyvážiť práva dotknutej osoby a základné práva a slobody iných dotknutých osôb. Na tento účel sa v článku 25 nariadenia poskytuje európskemu ombudsmanovi možnosť, s výhradou splnenia prísnych podmienok, obmedziť uplatňovanie článkov 14 až 22, článkov 35 a 36, ako aj článku 4 nariadenia, pokiaľ jeho ustanovenia zodpovedajú právam a povinnostiam stanoveným v článkoch 14 až 20. Pokiaľ nie sú obmedzenia ustanovené v právnom akte prijatom na základe zmlúv, je potrebné prijať interné predpisy, podľa ktorých má európsky ombudsman právo tieto práva obmedziť.

(13)

Európsky ombudsman môže napríklad potrebovať obmedziť informácie, ktoré poskytuje dotknutej osobe o spracúvaní jej osobných údajov vo fáze predbežného posúdenia administratívneho vyšetrovania alebo počas samotného vyšetrovania, pred možným odmietnutím prípadu alebo vo fáze pred začatím disciplinárneho konania. Za určitých okolností môže poskytnutie takýchto informácií vážne ovplyvniť schopnosť európskeho ombudsmana účinne viesť vyšetrovanie, a to napríklad keď existuje riziko, že dotknutá osoba by mohla zničiť dôkazy alebo ovplyvniť možných svedkov pred ich vypočutím. Európsky ombudsman môže takisto potrebovať chrániť práva a slobody svedkov, ako aj práva a slobody iných zúčastnených osôb.

(14)

Môže byť potrebné chrániť anonymnosť svedka alebo oznamovateľa protispoločenskej činnosti, ktorý požiadal o utajenie svojej identity. V takomto prípade sa európsky ombudsman môže rozhodnúť obmedziť prístup k identifikačným údajom, vyhláseniam alebo iným osobným údajom takýchto osôb s cieľom chrániť ich práva a slobody.

(15)

Môže byť potrebné chrániť dôverné informácie týkajúce sa zamestnanca, ktorý kontaktoval poradcov pre etiku v rámci európskeho ombudsmana a/alebo Zmierovací výbor v kontexte postupu riešenia prípadu obťažovania. V takýchto prípadoch európsky ombudsman môže potrebovať obmedziť prístup k identifikačným údajom, vyhláseniam alebo iným osobným údajom údajnej obete a iných dotknutých osôb s cieľom chrániť práva a slobody všetkých dotknutých osôb.

(16)

Európsky ombudsman môže napríklad potrebovať obmedziť informácie, ktoré poskytuje dotknutej osobe uvedenej v sťažnosti alebo v vyšetrovacích dokumentoch, týkajúce sa spracovania jej osobných údajov počas vyšetrovania údajného nesprávneho úradného postupu v inštitúcii, orgáne, úrade alebo agentúre EÚ. Poskytnutie takýchto informácií môže vážne ovplyvniť schopnosť európskeho ombudsmana účinne viesť vyšetrovanie, a to napríklad keď existuje riziko, že dotknutá osoba by mohla ohroziť vyšetrovanie. Európsky ombudsman môže takisto potrebovať chrániť práva a slobody sťažovateľa, ako aj práva a slobody iných zúčastnených osôb.

(17)

Európsky ombudsman by mal uplatňovať obmedzenia len v prípadoch, keď rešpektujú podstatu základných práv a slobôd, sú nevyhnutne potrebné a sú primeraným opatrením v demokratickej spoločnosti. Európsky ombudsman by mal poskytovať dôvody vysvetľujúce odôvodnenie uloženia takýchto obmedzení.

(18)

V rámci uplatňovania zásady zodpovednosti by európsky ombudsman mal uchovávať záznamy o uplatňovaní obmedzení.

(19)

Pri spracúvaní osobných údajov vymieňaných s inými organizáciami v kontexte svojich úloh by európsky ombudsman a tieto organizácie mali navzájom konzultovať možné dôvody na uloženie obmedzení a nevyhnutnosť a primeranosť týchto obmedzení, pokiaľ sa tým neohrozia činnosti vykonávané európskym ombudsmanom.

(20)

V článku 25 ods. 6 nariadenia sa ukladá prevádzkovateľovi povinnosť informovať dotknuté osoby o hlavných dôvodoch, na základe ktorých sa obmedzenie uplatňuje, a o ich práve podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (EDPS).

(21)

V súlade s článkom 25 ods. 8 nariadenia je európsky ombudsman oprávnený poskytnutie informácií o dôvodoch uplatnenia obmedzenia dotknutej osobe odložiť, môže od neho upustiť alebo ho môže zamietnuť, ak by sa poskytnutím informácií zrušil účinok tohto obmedzenia. Európsky ombudsman by mal v jednotlivých prípadoch posúdiť, či by sa oznámením o uplatňovaní obmedzenia zrušil jeho účinok.

(22)

Európsky ombudsman by mal obmedzenie zrušiť, hneď ako podmienky odôvodňujúce jeho uplatňovanie prestanú platiť, a tieto podmienky pravidelne posudzovať.

(23)

Na účely zabezpečenia čo možno najväčšej miery ochrany práv a slobôd dotknutých osôb a v súlade s článkom 44 ods. 1 nariadenia by zodpovedná osoba mala byť včas konzultovaná o všetkých obmedzeniach, ktoré sa môžu uplatňovať a malo by sa overiť dodržiavanie ich súladu s týmto rozhodnutím.

(24)

V článku 16 ods. 5 a článku 17 ods. 4 nariadenia sa stanovujú výnimky z práva dotknutých osôb na informácie a práva na prístup. Ak sa tieto výnimky uplatňujú, európsky ombudsman nemusí uplatňovať obmedzenie podľa tohto rozhodnutia.

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1- Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1. Týmto rozhodnutím sa stanovujú pravidlá týkajúce sa podmienok, za ktorých môže európsky ombudsman na základe článku 25 nariadenia obmedziť uplatňovanie článkov 4, 14 až 22, 35 a 36.

2. Úrad európskeho ombudsmana v úlohe prevádzkovateľa zastupuje európsky ombudsman.

Článok 2- Obmedzenia

1. Európsky ombudsman môže obmedziť uplatňovanie článkov 14 až 22, 35 a 36, ako aj článku 4 nariadenia, pokiaľ jeho ustanovenia zodpovedajú právam a povinnostiam stanoveným v článkoch 14 až 20:

a)

podľa článku 25 ods. 1 písm. b), c), f), g) a h) nariadenia pri vykonávaní administratívnych vyšetrovaní, pred začatím disciplinárnych konaní, pri vykonávaní disciplinárnych konaní alebo konaní o pozastavení podľa článku 86 a prílohy IX k služobnému poriadku a podľa rozhodnutia európskeho ombudsmana zo 4. novembra 2004 o vykonávaní administratívnych vyšetrovaní a disciplinárnych konaní, a pri nahlasovaní prípadov úradu OLAF;

b)

podľa článku 25 ods. 1 písm. h) nariadenia pri zabezpečovaní toho, aby zamestnanci európskeho ombudsmana mohli nahlasovať skutočnosti dôverne, ak sa domnievajú, že existujú závažné nezrovnalosti, ako sa uvádza v rozhodnutí európskeho ombudsmana z 20. februára 2015 o interných pravidlách týkajúcich sa oznamovania protispoločenskej činnosti;

c)

podľa článku 25 ods. 1 písm. h) nariadenia pri zabezpečovaní toho, aby zamestnanci európskeho ombudsmana boli schopní nahlasovať skutočnosti poradcom pre etiku a/alebo Zmierovaciemu výboru v kontexte postupu pre obťažovanie, ako sa vymedzuje v rozhodnutí európskeho ombudsmana o politike na prevenciu obťažovania a ochranu pred obťažovaním v úrade ombudsmana;

d)

podľa článku 25 ods. 1 písm. c), g) a h) nariadenia pri vykonávaní vnútorných auditov v súvislosti s činnosťami alebo oddeleniami európskeho ombudsmana;

e)

podľa článku 25 ods. 1 písm. c), d), g) a h) nariadenia pri poskytovaní pomoci a spolupráce iným inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie alebo jej prijímaní od nich v súvislosti s činnosťami podľa písmen a) až d) tohto odseku a podľa príslušných dohôd o úrovni poskytovaných služieb, memoránd o porozumení a dohôd o spolupráci;

f)

podľa článku 25 ods. 1 písm. c), g) a h) nariadenia, pri poskytovaní pomoci a spolupráce vnútroštátnym orgánom tretích krajín a medzinárodným organizáciám alebo jej prijímaní od nich, a to buď na ich žiadosť, alebo z vlastnej iniciatívy;

g)

podľa článku 25 ods. 1 písm. c), g) a h) nariadenia, pri poskytovaní pomoci a spolupráce orgánom verejnej moci členských štátov EÚ alebo jej prijímaní od nich, a to buď na ich žiadosť, alebo z vlastnej iniciatívy;

h)

podľa článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia, pri spracúvaní osobných údajov v dokumentoch, ktoré získali účastníci konania alebo vedľajší účastníci konania v rámci konania pred Súdnym dvorom Európskej únie;

i)

podľa článku 25 ods. 1 písm. h) nariadenia pri vyšetrovaní údajných prípadov nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ v súlade s článkom 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a so štatútom ombudsmana a jeho vykonávacími ustanoveniami.

2. Každé obmedzenie rešpektuje podstatu základných práv a slobôd a je nevyhnutným a primeraným opatrením v demokratickej spoločnosti.

3. Pred uplatnením obmedzení sa v jednotlivých prípadoch vykoná test nevyhnutnosti a primeranosti. Obmedzenia sa vzťahujú výhradne na to, čo je nevyhnutné na dosiahnutie ich cieľa.

4. Na účely zodpovednosti európsky ombudsman vypracuje záznam s opisom dôvodov uplatňovaných obmedzení, ktoré sa uplatňujú z dôvodov uvedených v odseku 1, a výsledok testu nevyhnutnosti a primeranosti. Tieto záznamy sú súčasťou registra, ktorý sa na požiadanie sprístupní EDPS. Európsky ombudsman pravidelne vypracúva správy o uplatňovaní článku 25 nariadenia.

5. Pri spracúvaní osobných údajov prijímaných od iných organizácií v kontexte svojich úloh európsky ombudsman konzultuje s týmto organizáciami o možných dôvodoch na uloženie obmedzení, ako aj o nevyhnutnosti a primeranosti dotknutých obmedzení, pokiaľ sa tým neohrozia činnosti vykonávané európskym ombudsmanom.

Článok 3- Riziká pre práva a slobody dotknutých osôb

1. Posúdenia rizík pre práva a slobody dotknutých osôb vyplývajúcich z uloženia obmedzení a podrobné údaje o období uplatňovania týchto obmedzení sa evidujú v záznamoch o spracovateľských činnostiach, ktoré vedie európsky ombudsman podľa článku 31 nariadenia. Okrem toho sa zaznamenajú vo všetkých posúdeniach vplyvu na ochranu údajov, ktoré sa týkajú týchto obmedzení vykonaných podľa článku 39 nariadenia.

2. Európsky ombudsman pri posudzovaní nevyhnutnosti a primeranosti obmedzenia vždy zváži možné riziká pre práva a slobody dotknutej osoby.

Článok 4- Záruky a obdobia uchovávania

1. Európsky ombudsman zavedie záruky na predchádzanie zneužívaniu osobných údajov, ktoré podliehajú alebo môžu podliehať obmedzeniam. Takéto záruky zahŕňajú technické a organizačné opatrenia a sú podľa potreby podrobne opísané v interných rozhodnutiach, postupoch a vo vykonávacích pravidlách európskeho ombudsmana. Tieto záruky zahŕňajú:

a)

jasné vymedzenie úloh, zodpovedností a procesných krokov;

b)

v prípade potreby zabezpečené elektronické prostredie, ktorým sa predchádza nezákonnému a náhodnému prístupu k elektronickým údajom či ich prenosu nepovoleným osobám;

c)

v prípade potreby zabezpečené ukladanie a spracúvanie papierových dokumentov;

d)

náležité monitorovanie obmedzení a pravidelné preskúmanie ich uplatňovania.

Preskúmania uvedené v písmene d) sa vykonávajú minimálne každých šesť mesiacov.

2. Obmedzenia sa zrušia, len čo prestanú existovať okolnosti, na základe ktorých boli zavedené.

3. Osobné údaje sa uchovávajú v súlade s príslušnými pravidlami uchovávania údajov európskeho ombudsmana, ktoré sa vymedzia v záznamoch o ochrane údajov vedených podľa článku 31 nariadenia. Na konci obdobia uchovávania sa osobné údaje vymažú, anonymizujú alebo prenesú do archívu v súlade s článkom 13 nariadenia.

Článok 5- Zapojenie zodpovednej osoby

1. Zodpovedná osoba európskeho ombudsmana sa bez zbytočného odkladu informuje vždy, keď sa v súlade s týmto rozhodnutím obmedzujú práva dotknutých osôb. Poskytne sa jej prístup k súvisiacim záznamom a ku všetkým dokumentom týkajúcim sa skutkového alebo právneho kontextu.

2. Zodpovedná osoba európskeho ombudsmana môže požiadať o preskúmanie uplatňovania obmedzenia. Európsky ombudsman písomne informuje svoju zodpovednú osobu o výsledku preskúmania.

3. Európsky ombudsman zdokumentuje zapojenie zodpovednej osoby pri uplatňovaní obmedzení, ako aj informácie, ktoré jej boli poskytnuté.

Článok 6- Poskytovanie informácií dotknutým osobám o obmedzeniach ich práv

1. Európsky ombudsman zahrnie do oznámení o ochrane údajov, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle, časť, v rámci ktorej poskytne dotknutým osobám všeobecné informácie o možnosti obmedzenia práv dotknutých osôb podľa článku 2 ods. 1 Ide o informácie o tom, ktoré práva môžu byť obmedzené, dôvodoch, na základe ktorých sa obmedzenia môžu uplatniť a o ich možnom trvaní.

2. Európsky ombudsman informuje dotknuté osoby o prebiehajúcich alebo budúcich obmedzeniach ich práv individuálne, písomne a bez zbytočného odkladu. Európsky ombudsman informuje dotknutú osobu o hlavných dôvodoch, na základe ktorých sa obmedzenie uplatňuje, o jej práve konzultovať so zodpovednou osobou s cieľom napadnúť obmedzenie a o jej právach podať sťažnosť EDPS.

3. Európsky ombudsman môže poskytnutie informácií o dôvodoch uplatnenia obmedzenia a o práve podať sťažnosť EDPS odložiť, môže od neho upustiť alebo ho môže zamietnuť, ak by sa ním zrušil účinok tohto obmedzenia. Posúdenie toho, či by to bolo odôvodnené, sa uskutočňuje od prípadu k prípadu. Európsky ombudsman poskytne dotknutej osobe tieto informácie hneď ako sa ich poskytnutím už nebude rušiť účinok obmedzenia.

Článok 7- Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

1. Ak má európsky ombudsman povinnosť oznámiť porušenie ochrany údajov podľa článku 35 ods. 1 nariadenia, môže takéto oznámenie za výnimočných okolností úplne alebo čiastočne obmedziť. V poznámke uvedie dôvody obmedzenia, jeho právny základ podľa článku 2 a posúdenie jeho nevyhnutnosti a primeranosti. O tejto poznámke sa informuje EDPS v čase oznámenia porušenia ochrany osobných údajov.

2. Ak dôvody na obmedzenie prestanú platiť, európsky ombudsman oznámi porušenie ochrany osobných údajov príslušnej dotknutej osobe a informuje dotknutú osobu o hlavných dôvodoch tohto obmedzenia a o jej práve podať sťažnosť EDPS.

Článok 8- Dôvernosť elektronických komunikácií

1. Za výnimočných okolností môže európsky ombudsman obmedziť právo na dôvernosť elektronických komunikácií podľa článku 36 nariadenia. Takéto obmedzenia budú v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES (3).

2. Ak európsky ombudsman obmedzí právo na dôvernosť elektronických komunikácií, informuje dotknutú osobu vo svojej odpovedi na akúkoľvek žiadosť dotknutej osoby o hlavných dôvodoch, na základe ktorých sa obmedzenie uplatňuje, a o jej práve podať sťažnosť EDPS.

3. Európsky ombudsman môže poskytnutie informácií o dôvodoch uplatnenia obmedzenia a o práve podať sťažnosť EDPS odložiť, môže od neho upustiť alebo ho môže zamietnuť, ak by sa ním zrušil účinok tohto obmedzenia. Posúdenie toho, či by to bolo odôvodnené, sa uskutočňuje od prípadu k prípadu. Európsky ombudsman poskytne dotknutej osobe tieto informácie hneď ako sa ich poskytnutím už nebude rušiť účinok obmedzenia.

Článok 9- Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 9. novembra 2020

Za európskeho ombudsmana

Emily O’REILLY


(1) Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2) Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a prijímajú osobitné opatrenia dočasne uplatniteľné na úradníkov Komisie (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).

(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).