You have a complaint against an EU institution or body?

Reakcia EÚ na vypuknutie ochorenia COVID-19

EU response to COVID-19 - infographic with EU institutions
Stiahnuť túto publikáciu vo formáte PNG

Pandémia ochorenia COVID-19 vyústila do série opatrení na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ.

Zatiaľ čo za prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa vybavenia nemocníc, zatvárania škôl alebo zavádzania obmedzení zodpovedajú členské štáty, EÚ odsúhlasila niekoľko podporných opatrení, ktoré majú pomôcť vládam v boji proti vírusu.

Rýchlosť, akou boli prijaté rozhodnutia, ako aj množstvo orgánov EÚ zapojených do tohto úsilia znamená, že nie je vždy jasné, kto je za čo zodpovedný. To môže na strane verejnosti spôsobiť zmätočné situácie a neistotu.

Úlohou európskeho ombudsmana je monitorovať transparentnosť a zodpovednosť inštitúcií EÚ, ale aj pomáhať občanom pochopiť, kto a ako prijíma rozhodnutia na úrovni EÚ.

Ponúkame vám prehľad niektorých z týchto opatrení.

ČLENSKÉ ŠTÁTY

Členské štáty riešia túto krízu na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. Na úrovni EÚ národní ministri v Rade spoločne s poslancami Európskeho parlamentu rozhodujú o spoločných opatreniach. Patrí k nim mobilizácia finančných prostriedkov EÚ na posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti.

Najnovšie správy Rady: https://www.consilium.europa.eu/sk/topics/covid-19/

Reakcia EÚ na koronavírus na stránke Európskeho parlamentu: https://europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/eu-a-koronavirus

EURÓPSKA KOMISIA

Koordinuje spoločnú reakciu EÚ a podporuje vnútroštátne politiky.

Príklady:

  • obstarávanie zdravotníckeho vybavenia
  • flexibilita rozpočtu EÚ
  • repatriácia občanov
  • podpora výskumu

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_sk

EURÓPSKE CENTRUM PRE PREVENCIU A KONTROLU CHORÔB (ECDC)

Monitoruje šírenie ochorenia COVID-19 a poskytuje poradenstvo členským štátom a Komisii.

https://europa.eu/!Bg49tT

EURÓPSKA CHEMICKÁ AGENTÚRA (ECHA)

Pomáha členským štátom a priemyslu pri riešení nedostatku dezinfekčných prostriedkov.

https://echa.europa.eu/sk/covid-19

EURÓPSKA AGENTÚRA PRE LIEKY (EMA)

Kontroluje bezpečnosť a účinnosť očkovacích látok a liekov a poskytuje priemyslu usmernenia k spôsobu testovania.

https://europa.eu/!Vv97qH

EUROPOL

Monitoruje nové druhy trestnej činnosti zneužívajúce krízu súvisiacu s ochorením COVID-19 a varuje pred nimi.

https://europa.eu/!Mu74th 

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA (ECB)

Prijíma opatrenia menovej politiky na podporu hospodárstva eurozóny.

https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200319~11f421e25e.sk.html

EURÓPSKA INVESTIČNÁ BANKA (EIB)

Poskytuje finančnú podporu malým a stredným podnikom (MSP).

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/