You have a complaint against an EU institution or body?

Decyzja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie wewnętrznych zasad dotyczących ograniczania określonych praw osób, których dane dotyczą, w przetwarzaniu danych osobowych

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (1), w szczególności jego art. 25,

po przeprowadzeniu konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest uprawniony do prowadzenia dochodzeń administracyjnych, postępowań przeddyscyplinarnych, dyscyplinarnych i postępowań dotyczących zawieszania, zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Unii Europejskiej i warunkami zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, ustanowionymi rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (2) („regulamin pracowniczy”), i z decyzją Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 4 listopada 2004 r. ustanawiającą przepisy wykonawcze w sprawie dochodzeń administracyjnych i postępowań dyscyplinarnych. Jeśli występuje taka konieczność, zgłasza również sprawy do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

(2)

Pracownicy Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich mają obowiązek zgłaszania potencjalnie nielegalnych działań, w tym nadużyć finansowych i korupcji, które szkodzą interesom Unii. Pracownicy są również zobowiązani zgłaszać zachowania związane ze zwolnieniem z obowiązków zawodowych, które mogą stanowić poważne niedopełnienie obowiązków urzędników Unii. Kwestię tę reguluje decyzja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wewnętrznych zasad, dotyczących sygnalizowania nieprawidłowości z dnia 20 lutego 2015 r.

(3)

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich opracował politykę zapobiegania i skutecznego postępowania w przypadkach faktycznego lub potencjalnego mobbingu lub molestowania seksualnego w miejscu pracy, zgodnie ze swoją decyzją z dnia 18 grudnia 2017 r. W decyzji tej ustanowiono nieformalną procedurę, w ramach której osoba będąca domniemaną ofiarą nękania może skontaktować się z korespondentami ds. etyki przy Europejskim Rzeczniku Praw Obywatelskich i/lub z komitetem pojednawczym.

(4)

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może również prowadzić dochodzenia w sprawie potencjalnych naruszeń przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE („EUCI”).

(5)

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich podlega zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym audytom dotyczącym jego działań.

(6)

W kontekście takich dochodzeń administracyjnych, audytów i postępowań Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich współpracuje z innymi instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi UE.

(7)

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może współpracować z organami krajowymi państw trzecich jak i z organizacjami międzynarodowymi, zarówno na ich wniosek, jak i z własnej inicjatywy.

(8)

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może również podejmować współpracę z organami publicznymi państw członkowskich UE, zarówno na ich wniosek jak i z własnej inicjatywy.

(9)

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich przeprowadza dochodzenia w odniesieniu do domniemanych przypadków niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE, z wyłączeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykonującego swoje funkcje sądowe. W tym kontekście Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może być zobowiązany do zachowania poufności danych osobowych, zawartych w dokumentach otrzymanych przez strony lub w czasie dochodzeń. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może być również zobowiązany do ochrony praw i wolności stron skarżących, a także innych zaangażowanych osób.

(10)

W celu realizacji swoich zadań, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich gromadzi i przetwarza informacje i kilka kategorii danych osobowych, w tym dane identyfikacyjne osób fizycznych, dane kontaktowe, informacje o rolach (stanowiskach) i zadaniach zawodowych, informacje o postępowaniu i osiąganych wynikach w sferze prywatnej i zawodowej oraz dane finansowe. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich działa w charakterze administratora danych.

(11)

Na mocy rozporządzenia (UE) 2018/1725 („rozporządzenie”) Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest zatem zobowiązany do dostarczania osobom, których dane dotyczą, informacji na temat czynności przetwarzania i do poszanowania ich praw jako osób, których dane dotyczą.

(12)

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może zostać zobowiązany do pogodzenia tych praw z celami dochodzeń administracyjnych, audytów, dochodzeń i postępowań sądowych. Może być również wymagane zrównoważenie praw osoby, której dane dotyczą, z podstawowymi prawami i wolnościami innych osób, których dane dotyczą. W tym celu art. 25 rozporządzenia przyznaje Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich możliwość ograniczania, na ściśle określonych warunkach, stosowania art. 14–22, 35 i 36 rozporządzenia, a także art. 4, w zakresie, w jakim jego przepisy odpowiadają prawom i obowiązkom przewidzianym w art. 14–20. O ile nie przewidziano ograniczeń w akcie prawnym przyjętym na podstawie Traktatów, należy przyjąć wewnętrzne przepisy, na podstawie których Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest uprawniony do ograniczania takich praw.

(13)

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może np. potrzebować ograniczenia informacji, które przekazuje osobie, której dane dotyczą, na temat przetwarzania jej danych osobowych na etapie wstępnej oceny dochodzenia administracyjnego lub podczas samego dochodzenia, przed możliwym oddaleniem sprawy lub na etapie postępowania przeddyscyplinarnego. W pewnych okolicznościach dostarczenie takich informacji może poważnie wpłynąć na zdolność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do skutecznego prowadzenia dochodzenia, na przykład w sytuacji, kiedy istnieje ryzyko, że dana osoba może zniszczyć dowody lub wpływać na potencjalnych świadków przed przesłuchaniem. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może również potrzebować ochrony praw i wolności świadków, a także innych zaangażowanych osób.

(14)

Konieczna może być ochrona anonimowości świadka lub sygnalisty, który zwrócił się o nieujawnianie jego tożsamości. W takim przypadku Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może podjąć decyzję o ograniczeniu dostępu do danych dotyczących tożsamości, oświadczeń i innych danych osobowych takich osób w celu ochrony ich praw i wolności.

(15)

Może zaistnieć konieczność ochrony poufnych informacji dotyczących pracownika, który skontaktował się z korespondentami ds. etyki przy Europejskim Rzeczniku Praw Obywatelskich lub z komitetem pojednawczym w kontekście postępowania w sprawie dotyczącej nękania. W takich przypadkach Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może być zmuszony do ograniczenia dostępu do danych dotyczących tożsamości, oświadczeń i innych danych osobowych domniemanej ofiary, domniemanego sprawcy i innych zaangażowanych osób w celu ochrony praw i wolności wszystkich osób, których ta sprawa dotyczy.

(16)

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może np. potrzebować ograniczenia informacji, które przekazuje osobie, której dane dotyczą, wymienionej w skardze lub dokumentach z dochodzenia na temat przetwarzania jej danych osobowych podczas dochodzenia w sprawie niewłaściwego administrowania w instytucji, organie, urzędzie lub agencji UE. Dostarczenie takich informacji może poważnie wpłynąć na zdolność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do skutecznego prowadzenia dochodzenia, na przykład w każdym przypadku, gdy istnieje ryzyko, że dana osoba zagrozi dochodzeniu. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może również potrzebować chronić prawa i wolności skarżących, a także innych zaangażowanych osób.

(17)

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich powinien stosować ograniczenia tylko wtedy, gdy respektują one istotę podstawowych praw i wolności, są bezwzględnie konieczne i stanowią proporcjonalny środek w demokratycznym społeczeństwie. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich powinien przedstawić przyczyny uzasadniające powody tych ograniczeń.

(18)

Stosując zasadę odpowiedzialności, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich powinien prowadzić rejestr stosowania ograniczeń.

(19)

W trakcie przetwarzania danych osobowych, wymienianych z innymi organizacjami w ramach wykonywania swoich zadań, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich powinien prowadzić wzajemne konsultuje z tymi organizacjami w sprawie możliwych powodów nałożenia ograniczeń oraz konieczności i proporcjonalności tych ograniczeń, chyba że zagrażałoby to działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

(20)

Art. 25 ust. 6 rozporządzenia zobowiązuje administratora danych do informowania osób, których dane dotyczą, o podstawowych powodach zastosowania ograniczenia oraz o przysługującym im prawie do wniesienia skargi do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD).

(21)

Zgodnie z art. 25 ust. 8 rozporządzenia Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest uprawniony do odroczenia, pominięcia lub odmowy udzielenia informacji o przyczynach zastosowania ograniczenia wobec osoby, której dane dotyczą, gdyby mogło ono w jakikolwiek sposób unieważnić skutek ograniczenia. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich powinien ocenić w poszczególnych przypadkach, czy powiadomienie o ograniczeniu unieważniłoby jego skutek.

(22)

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich powinien znieść ograniczenie, gdy tylko warunki uzasadniające ograniczenie przestaną mieć zastosowanie, i regularnie oceniać te warunki.

(23)

W celu zagwarantowania jak największej ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, oraz zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia, należy skonsultować z inspektorem ochrony danych w odpowiednim czasie wszelkie ograniczenia, które mogą być zastosowane, i zweryfikować ich zgodność z niniejszą decyzją.

(24)

W art. 16 ust. 5 i art. 17 ust. 4 rozporządzenia przedstawiono wyjątki dotyczące prawa do informacji i prawa dostępu osób, których dane dotyczą. Jeżeli wyjątki te mają zastosowanie, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie musi stosować ograniczeń na podstawie niniejszej decyzji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1- Przedmiot i zakres stosowania

1. Niniejsza decyzja ustanawia zasady dotyczące warunków, na jakich Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może ograniczyć stosowanie art. 4, 14–22, 35 i 36 na podstawie art. 25 rozporządzenia.

2. Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, jako kontroler, jest reprezentowane przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Artykuł 2- Ograniczenia

1. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może ograniczyć stosowanie art. 14–22, 35 i 36 oraz art. 4 rozporządzenia, o ile jego przepisy odpowiadają prawom i obowiązkom przewidzianym w art. 14–20:

a)

zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. b), c), f), g) i h) rozporządzenia, przy prowadzeniu dochodzeń administracyjnych, postępowań przygotowawczych, dyscyplinarnych lub zawieszających na mocy art. 86 i załącznika IX do regulaminu pracowniczego i decyzji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie dochodzeń administracyjnych i postępowań dyscyplinarnych oraz przy zgłaszaniu spraw do OLAF;

b)

zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. h) rozporządzenia, przy zapewnieniu, że pracownicy Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich mogą zgłaszać fakty z zachowaniem poufności, jeżeli uważają, że występują poważne nieprawidłowości, zgodnie z decyzją Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wewnętrznych zasad dotyczących sygnalizowania nieprawidłowości;

c)

zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. h) rozporządzenia, przy zapewnieniu, że pracownicy Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich mają możliwość składania sprawozdań korespondentom ds. etyki lub komitetowi pojednawczemu w kontekście procedury dotyczącej nękania, zgodnie z decyzją Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie polityki zapobiegania i ochrony przed nękaniem w Biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich;

d)

zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. c), g) i h) rozporządzenia, podczas przeprowadzania audytów wewnętrznych w związku z działaniami lub służbami Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich;

e)

zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. c), d), g) i h) rozporządzenia, przy udzielaniu lub otrzymywaniu pomocy dla lub od innych instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE lub współpracujących z nimi w kontekście działań prowadzonych na podstawie lit. a)–d) niniejszego ustępu oraz na mocy odpowiednich umów o gwarantowanym poziomie usług, protokołów ustaleń i umów o współpracy;

f)

zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. c), g) i h) rozporządzenia, przy udzielaniu lub otrzymywaniu pomocy dla lub od organów krajowych państw trzecich i organizacji międzynarodowych lub przy współpracy z takimi organami i organizacjami, na ich wniosek lub z własnej inicjatywy;

g)

zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. c), i h) rozporządzenia, przy udzielaniu lub otrzymywaniu pomocy i współpracy dla lub od organów publicznych państw członkowskich UE, na ich wniosek albo z własnej inicjatywy;

h)

zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia, gdy przetwarza dane osobowe znajdujące się w dokumentach otrzymanych od stron lub interwenientów w kontekście postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

i)

zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. h) rozporządzenia, przy prowadzeniu dochodzeń w sprawie domniemanych przypadków niewłaściwego administrowania instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE, zgodnie z art. 228 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz Statutem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i przepisami wykonawczymi.

2. Wszelkie ograniczenia powinny respektować istotę podstawowych praw i wolności oraz być w demokratycznym społeczeństwie środkiem niezbędnym i proporcjonalnym.

3. Badanie konieczności i analizę proporcjonalności przeprowadza się indywidualnie dla każdego przypadku przed wprowadzeniem ograniczeń. Ograniczenia nie mogą wykraczać poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów.

4. Do celów rozliczalności Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi rejestr opisujący przyczyny zastosowanych ograniczeń, mające zastosowanie przesłanki z ust. 1, jak również wynik testu konieczności i proporcjonalności. Rejestry te stanowią część rejestru, który jest udostępniany na wniosek EIOD. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich sporządza sprawozdania okresowe dotyczące stosowania art. 25 rozporządzenia.

5. W trakcie przetwarzania danych osobowych otrzymanych od innych organizacji w ramach wykonywania swoich zadań Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich konsultuje się z tymi organizacjami w sprawie ewentualnych podstaw do nałożenia ograniczeń oraz konieczności i proporcjonalności tych ograniczeń, chyba że zagrażałoby to działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Artykuł 3- Zagrożenia dla praw i wolności osób, których dane dotyczą

1. Oceny ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, związanego z nałożeniem ograniczeń i szczegółowe dane dotyczące okresu stosowania tych ograniczeń są zamieszczane w rejestrze czynności przetwarzania prowadzonym przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na podstawie art. 31 rozporządzenia. Należy je również zamieszczać we wszelkich ocenach skutków dla ochrony danych, dotyczących tych ograniczeń, prowadzonych na mocy art. 39 rozporządzenia.

2. W każdym przypadku, kiedy Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich dokonuje oceny konieczności i proporcjonalności ograniczeń, rozważa on potencjalne ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Artykuł 4- Zabezpieczenia i okresy przechowywania

1. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich wdraża zabezpieczenia, aby zapobiegać nadużyciom i bezprawnemu dostępowi lub przekazywaniu danych osobowych, w odniesieniu do których obowiązują lub mogą być stosowane ograniczenia. Zabezpieczenia te obejmują środki techniczne i organizacyjne oraz są wyszczególnione, w razie potrzeby, w wewnętrznych decyzjach, procedurach i przepisach wykonawczych Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zabezpieczenia te obejmują:

a)

jasne określenie ról, obowiązków i kroków proceduralnych;

b)

w stosownych przypadkach bezpieczne środowisko elektroniczne, które uniemożliwia bezprawne i przypadkowe uzyskanie dostępu lub przekazywanie danych elektronicznych osobom nieupoważnionym;

c)

w stosownych przypadkach bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie dokumentów na papierze;

d)

należyte monitorowanie ograniczeń i okresowe przeglądy ich stosowania.

Przeglądy, o których mowa w lit. d), przeprowadza się co najmniej raz na sześć miesięcy.

2. Ograniczenia są znoszone, gdy tylko ustają okoliczności uzasadniające ich stosowanie.

3. Dane osobowe są zatrzymywane zgodnie z obowiązującymi zasadami zatrzymywania danych Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, które zostaną określone w rejestrach ochrony danych prowadzonych na podstawie art. 31 rozporządzenia. Na koniec okresu przechowywania dane osobowe są usuwane, anonimizowane lub przekazywane do archiwów, zgodnie z art. 13 rozporządzenia.

Artykuł 5- Zaangażowanie inspektora ochrony danych

1. Inspektor ochrony danych Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jest bez zbędnej zwłoki informowany o każdym przypadku ograniczania praw osoby, której dane dotyczą, zgodnie z niniejszą decyzją. Otrzymuje on dostęp do powiązanych z nim rejestrów i wszelkich dokumentów dotyczących kontekstu faktycznego lub prawnego.

2. Inspektor ochrony danych Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich może złożyć wniosek o dokonanie przeglądu stosowania ograniczenia. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich informuje swojego inspektora ochrony danych na piśmie o wyniku takiego przeglądu.

3. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich dokumentuje udział inspektora ochrony danych w stosowaniu ograniczeń, w tym, jakie informacje są mu przekazywane.

Artykuł 6- Informowanie osób, których danych dotyczą, o ograniczeniach ich praw

1. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich umieszcza w ogłoszeniach o ochronie danych, publikowanych na swojej stronie internetowej, sekcję, w której przedstawia osobom, których dane dotyczą, ogólne informacje na temat możliwości ograniczenia praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 2 ust. Informacje te obejmują, które prawa mogą być ograniczane, podstawy, na jakich ograniczenia mogą być stosowane oraz potencjalny okres ich obowiązywania.

2. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich informuje na piśmie i bez zbędnej zwłoki osoby, których dane dotyczą, o trwających lub przyszłych ograniczeniach ich praw. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich informuje osobę, której dane dotyczą, o głównych powodach stanowiących podstawę zastosowania ograniczenia, o jej prawie do skonsultowania się z inspektorem ochrony danych w celu podważenia ograniczenia oraz o jej prawie do wniesienia skargi do EIOD.

3. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może odroczyć, pominąć lub odmówić udzielenia informacji dotyczących przyczyn ograniczenia oraz prawa do wniesienia skargi do EIOD, tak długo, jak długo znosiłyby ono skutek ograniczenia. Oceny zasadności takiej decyzji dokonuje się indywidualnie dla każdego przypadku. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich przekazuje informacje osobie, której dotyczą dane, niezwłocznie po tym, jak przestanie znosić skutki ograniczenia.

Artykuł 7- Powiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych

1. Jeżeli Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest zobowiązany do powiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych na podstawie art. 35 ust. 1 rozporządzenia, może on w wyjątkowych okolicznościach ograniczyć takie powiadomienie w całości lub w części. W nocie dokumentuje on uzasadnienia dla takiego ograniczenia, podstawę prawną na mocy art. 2 i ocenę jego konieczności i proporcjonalności. Nota ta zostaje przekazana EIOD w momencie powiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych.

2. Jeżeli przyczyny dla ograniczenia przestają mieć zastosowanie, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych i informuje ją o głównych powodach ograniczenia oraz o przysługującym jej prawie do wniesienia skargi do EIOD.

Artykuł 8- Poufność komunikacji elektronicznej

1. W wyjątkowych okolicznościach, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może ograniczyć prawo do poufności komunikacji elektronicznej na podstawie art. 36 rozporządzenia. Ograniczenia takie są zgodne z przepisami dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3).

2. Jeżeli Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich ogranicza prawo do poufności komunikacji elektronicznej, informuje on daną osobę, której dane dotyczą, w odpowiedzi na jakikolwiek wniosek ze strony osoby, której dane dotyczą, o głównych powodach zastosowania ograniczenia oraz o jej prawie do wniesienia skargi do EIOD.

3. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może odroczyć, pominąć lub odmówić udzielenia informacji, dotyczących przyczyn ograniczenia oraz prawa do złożenia skargi do EIOD, o ile cofnie to skutek ograniczenia. Oceny zasadności takiej decyzji dokonuje się indywidualnie dla każdego przypadku. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich przekazuje informacje osobie, której dotyczą dane, niezwłocznie po tym, jak przestanie znosić skutki ograniczenia.

Artykuł 9- Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu dnia 9 listopada 2020 r.

Emily O’REILLY

W imieniu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich


(1) Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.

(2) Rozporządzenie Rady (EWG, EWWiS, Euratom) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r., ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot oraz ustanawiające specjalne środki stosowane tymczasowo wobec urzędników Komisji (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).

(3) Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).

Decyzja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie wewnętrznych zasad dotyczących ograniczania określonych praw osób, których dane dotyczą, w przetwarzaniu danych osobowych