You have a complaint against an EU institution or body?

EU-respons op de COVID-19-uitbraak

EU response to COVID-19 - infographic with EU institutions
download deze publicatie in PNG formaat

De COVID-19-pandemie heeft geleid tot een reeks maatregelen op nationaal en EU-niveau.

Hoewel de lidstaten zelf besluiten moeten nemen over het uitrusten van ziekenhuizen, het sluiten van scholen en het invoeren van beperkingen, heeft de EU overeenstemming bereikt over verschillende ondersteunende maatregelen om de nationale overheden te helpen bij de bestrijding van het virus.

Door de snelheid van de besluiten en het grote aantal EU-organen dat hierbij betrokken is, is het niet altijd duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit kan leiden tot verwarring en onzekerheid bij het publiek.

Het is de taak van de Europese Ombudsman om toezicht te houden op de transparantie en verantwoording van de EU-instellingen, maar ook om mensen te helpen begrijpen wie er op EU-niveau besluiten neemt en hoe.

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal maatregelen.

LIDSTATEN

De lidstaten pakken de crisis aan op nationaal en EU-niveau. Op EU-niveau beslissen de nationale ministers in de Raad samen met de leden van het Europees Parlement over gemeenschappelijke maatregelen. Hiertoe behoort onder meer het mobiliseren van EU-middelen ter versterking van de gezondheidszorgstelsels.

Laatste updates van de Raad: https://www.consilium.europa.eu/nl/topics/covid-19/

EU-respons op het coronavirus op de website van het Europees Parlement: https://europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/de-repons-van-de-eu-op-het-coronavirus

EUROPESE COMMISSIE

Coördineert de gemeenschappelijke EU-respons en ondersteunt nationale beleidsmaatregelen.

Voorbeelden:

  • Aankoop van medisch materiaal
  • EU-begrotingsflexibiliteit
  • Repatriëring van burgers
  • Ondersteuning van onderzoek

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_nl

EUROPEES CENTRUM VOOR ZIEKTEPREVENTIE EN -BESTRIJDING (ECDC)

Monitort de verspreiding van COVID-19 en geeft advies aan de lidstaten en de Commissie.

https://europa.eu/!Bg49tT

EUROPEES AGENTSCHAP VOOR CHEMISCHE STOFFEN (ECHA)

Ondersteunt de lidstaten en de industrie bij het aanpakken van tekorten aan ontsmettingsmiddelen.

https://echa.europa.eu/nl/covid-19

EUROPEES GENEESMIDDELENBUREAU (EMA)

Controleert of vaccins en behandelingen veilig en werkzaam zijn en geeft de industrie richtlijnen voor het testen.

https://europa.eu/!Vv97qH

EUROPOL

Controleert en waarschuwt voor nieuwe misdaad die gebruikmaakt van de COVID-19-crisis.

https://europa.eu/!Mu74th

EUROPESE CENTRALE BANK (ECB)

Monetaire beleidsmaatregelen ter ondersteuning van de economie van de eurozone.

https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200319~11f421e25e.nl.html

EUROPESE INVESTERINGSBANK (EIB)

Financiële steun voor kleine en middelgrote ondernemingen.

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/