You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Ombuda lēmums, ar ko pieņem īstenošanas noteikumus par datu aizsardzības inspektora uzdevumiem, pienākumiem un pilnvarām

Eiropas Ombuds

Ņemot vērā

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) Nr. 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (Regulu)[1], un jo īpaši tās 45. panta 3. punktu; un

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) nostājas dokumentu par ES iestāžu un struktūru datu aizsardzības inspektoru lomu,

ir pieņēmis šādu lēmumu.

1. pants. DAI iecelšana

1. Eiropas Ombuds ieceļ datu aizsardzības inspektoru (turpmāk “DAI”) no Eiropas Ombuda darbinieku vidus, pamatojoties uz viņa personīgajām un profesionālajām īpašībām, jo īpaši speciālām zināšanām par datu aizsardzības tiesību aktiem un praksi un spēju pildīt uzdevumus. Pēc apspriešanās ar DAI var iecelt DAI vietnieku[2]. DAI var būt palīgi.

2. DAI pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un viņu var iecelt atkārtoti.

3. DAI kontaktinformāciju paziņo EDAU un publicē Eiropas Ombuda tīmekļa vietnē.

4. DAI, kas vairs neatbilst savu pienākumu izpildei vajadzīgajiem nosacījumiem, Eiropas ombuds var atlaist tikai ar EDAU piekrišanu. Eiropas ombuds pēc ģenerālsekretāra priekšlikuma konstatē, ka DAI vairs neatbilst šiem nosacījumiem. Lai saņemtu EDAU piekrišanu šādai atlaišanai saskaņā ar regulas 44. panta 8. punktu, ar EDAU apspriežas rakstiski. Šīs piekrišanas kopiju nosūta DAI.

2. pants. DAI statuss

1. DAI ziņo Eiropas ombuda ģenerālsekretāram.

2. Neskarot 1. punktu, DAI rīkojas neatkarīgi. Datu aizsardzības inspektors nevar saņemt nekādus norādījumus par savu uzdevumu izpildi vai tikt atbrīvots no amata vai sodīts par šo uzdevumu izpildi.

3. Eiropas ombuds nodrošina, ka:

(a) DAI ir pienācīgi un savlaicīgi iesaistīts visos jautājumos, kas saistīti ar datu aizsardzību;

(b) DAI ir pietiekami daudz laika un resursu, lai veiktu savus uzdevumus un uzturētu savas speciālās zināšanas; un

(c) nepastāv interešu konflikts starp DAI uzdevumiem un pienākumiem kā tādiem un jebkuriem citiem oficiāliem uzdevumiem un pienākumiem, ko viņš var veikt.

4. DAI un ar to saistītajiem asistentiem ir jāievēro slepenība vai konfidencialitāte attiecībā uz viņu uzdevumu izpildi saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

3. pants. DAI uzdevumi, pienākumi un pilnvaras

1. DAI informē un konsultē Eiropas ombudu par iestādes pienākumiem saskaņā ar regulu un citiem Savienības datu aizsardzības noteikumiem.

2. DAI neatkarīgā veidā nodrošina regulas iekšējo piemērošanu un uzrauga atbilstību regulai, citiem piemērojamiem Savienības tiesību aktiem, kuros ietverti datu aizsardzības noteikumi, un Eiropas Ombuda politikai attiecībā uz personas datu aizsardzību, tostarp pienākumu sadali, apstrādes darbībās iesaistītā personāla informēšanu un apmācību, kā arī ar to saistītajām revīzijām.

3. DAI nodrošina, ka datu subjekti ir informēti par savām tiesībām un pienākumiem saskaņā ar regulu.

4. DAI pēc pieprasījuma sniedz padomu par to, vai ir vajadzīgs(-a)

(a) paziņojums EDAU un/vai paziņojums datu subjektam par personas datu aizsardzības pārkāpumu;

(b) datu aizsardzības ietekmes novērtējums, tā izpildes uzraudzība un apspriešanās ar EDAU, ja rodas šaubas par nepieciešamību veikt novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību; un

(c) iepriekšēja apspriešanās ar EDAU un apspriešanās ar EDAU, ja rodas šaubas par iepriekšējas apspriešanās nepieciešamību.

5. DAI atbild uz EDAU pieprasījumiem un savas kompetences ietvaros sadarbojas un apspriežas ar EDAU pēc EDAU pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas.

6. DAI nodrošina, ka apstrādes darbības, kuru pārzinis ir Eiropas Ombuds, negatīvi neietekmē datu subjektu tiesības un brīvības.

7. DAI uztur centralizētu reģistru, kurā reģistrē apstrādes darbības un personas datu aizsardzības pārkāpumus, par ko ir atbildīgs Eiropas Ombuds. DAI nodrošina, ka apstrādes darbību ierakstu reģistrs ir publiski pieejams, arī elektroniski. Eiropas Ombuda apstrādes darbību ierakstus pēc pieprasījuma dara pieejamus EDAU.

8. Eiropas ombuds, Personāla komiteja un jebkura persona var apspriesties ar DAI, neizmantojot oficiālos kanālus, par jebkuru jautājumu saistībā ar regulas interpretāciju vai piemērošanu, ciktāl tas attiecas uz datu apstrādes darbībām, kuru pārzinis ir Eiropas Ombuds. DAI pēc iespējas sniedz informāciju, kas ir saprotama bez speciālām zināšanām.

9. Datu aizsardzības inspektors var sniegt ieteikumus Eiropas Ombudam datu aizsardzības praktiskai uzlabošanai un sniegt padomus jautājumos, kas saistīti ar datu aizsardzības noteikumu piemērošanu datu apstrādes darbībām, kuru pārzinis ir Ombuds.

10. DAI pēc savas iniciatīvas vai pēc Eiropas ombuda, ģenerālsekretāra, Personāla komitejas vai jebkuras personas pieprasījuma var izmeklēt jautājumus un atgadījumus, kas ir tieši saistīti ar viņa uzdevumiem un kas viņam kļuvuši zināmi, un ziņot par to personai, kas pasūtījusi izmeklēšanu, vai Eiropas ombudam. Šādā izmeklēšanā jāievēro taisnīguma princips un iesaistīto personu tiesības paust savu viedokli par faktiem, kas uz tām attiecas.

11. Datu subjekti var sazināties ar DAI par visiem jautājumiem, kas attiecas uz viņu personas datu apstrādi un tiesību izmantošanu.

12. Nevienam, kurš apgalvo, ka ir noticis regulas pārkāpums, nedrīkst nodarīt kaitējumu saistībā ar jautājumu, kas iesniegts DAI.

13. Pildot savus pienākumus, DAI vienmēr ir piekļuve datiem, kas ir apstrādes darbību priekšmets, kā arī visiem birojiem, datu apstrādes iekārtām un datu nesējiem.

14. Pildot savas funkcijas saistībā ar apstrādi, ko Eiropas ombuda vārdā veic cita Savienības iestāde vai struktūra, DAI var sadarboties ar attiecīgās iestādes vai struktūras datu aizsardzības inspektoru.

4. pants. Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Strasbūrā, 2019. gada 9. oktobrī

Emily O’Reilly

 

[1] OV 2018 L 295, 39. lpp.

[2]Ja saskaņā ar šo procedūru ieceļ DAI vietnieku, ar frāzi “DAI” saprot gan DAI, gan DAI vietnieku.