You have a complaint against an EU institution or body?

Europos Ombudsmeno sprendimas 2020 m. lapkričio 9 d. dėl vidaus taisyklių, susijusių su duomenų subjektų tam tikrų teisių apribojimais tvarkant asmens duomenis

EUROPOS OMBUDSMENO SPRENDIMAS

2020 m. lapkričio 9 d.

EUROPOS OMBUDSMENAS,

atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (1), ypač į jo 25 straipsnį,

pasikonsultavęs su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

kadangi:

(1)

Europos ombudsmenas yra įgaliotas vykdyti administracinius tyrimus, preliminarias drausmines, drausmines ir laikino nušalinimo procedūras, kaip nustatyta Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatuose ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose, patvirtintose Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (2) (toliau – Tarnybos nuostatai), ir 2004 m. lapkričio 4 d. Europos ombudsmeno sprendimu, kuriuo nustatomos įgyvendinimo nuostatos dėl administracinių tyrimų ir drausminių procedūrų vykdymo. Prireikus jis apie bylas praneša OLAF;

(2)

Europos ombudsmeno darbuotojai privalo pranešti apie galimą neteisėtą veiklą, įskaitant sukčiavimą ir korupciją, žalingą Sąjungos interesams. Darbuotojai taip pat privalo pranešti apie elgesį, susijusį su profesinių pareigų vykdymu, kuris gali būti prilyginamas rimtam Sąjungos pareigūno pareigų nevykdymui. Tai reglamentuojama 2015 m. vasario 20 d. Europos ombudsmeno sprendimu dėl vidaus taisyklių, susijusių su informavimu apie pažeidimus;

(3)

Europos ombudsmenas nustatė politiką, kuria siekiama veiksmingai užkirsti kelią faktiniams arba galimiems psichologinio ar seksualinio priekabiavimo darbe atvejams, kaip nustatyta 2017 m. gruodžio 18 d. Europos ombudsmeno sprendime. Sprendime nustatyta neoficiali procedūra, pagal kurią tariama priekabiavimo auka gali kreiptis į Europos ombudsmeno „etikos korespondentus“ ir (arba) Taikinimo komitetą;

(4)

Europos ombudsmenas taip pat gali atlikti tyrimus dėl galimų Europos Sąjungos įslaptintos informacijos (ESĮI) saugumo taisyklių pažeidimų;

(5)

Europos ombudsmenui taikomas reikalavimas, kad būtų atliekamas jo veiklos vidaus ir išorės auditas;

(6)

kai vykdomi tokie administraciniai tyrimai, auditai ir kiti tyrimai, Europos ombudsmenas bendradarbiauja su kitomis Sąjungos institucijomis, įstaigomis, organais ir agentūromis;

(7)

Europos ombudsmenas gali bendradarbiauti su trečiųjų valstybių nacionalinėmis valdžios institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis jų prašymu arba savo iniciatyva;

(8)

Europos ombudsmenas gali bendradarbiauti su ES valstybių narių valdžios institucijomis jų prašymu arba savo iniciatyva;

(9)

Europos ombudsmenas atlieka tyrimus dėl įtariamų netinkamo administravimo atvejų Europos Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų veikloje, išskyrus Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, kai šis vykdo teismines funkcijas. Tokiomis aplinkybėmis Europos ombudsmenas gali reikalauti išlaikyti asmens duomenų, esančių dokumentuose, kuriuos gavo bylos šalys arba kurie buvo gauti vykdant tyrimus, konfidencialumą. Europos ombudsmenui taip pat gali prireikti apsaugoti skundų pateikėjų teises ir laisves, taip pat kitų susijusių asmenų teises ir laisves;

(10)

vykdydamas savo užduotis, Europos ombudsmenas renka ir tvarko informaciją ir tam tikrų kategorijų asmens duomenis, įskaitant fizinių asmenų tapatybės duomenis, kontaktinę informaciją, profesines funkcijas ir užduotis, informaciją apie privatų ir profesinį elgesį bei veiklos rezultatus ir finansinius duomenis. Europos ombudsmenas veikia kaip duomenų valdytojas;

(11)

todėl Reglamentu (ES) 2018/1725 (toliau – Reglamentas) Europos ombudsmenui nustatyta pareiga teikti informaciją duomenų subjektams apie pirmiau nurodytą duomenų tvarkymo veiklą ir gerbti duomenų subjektų teises;

(12)

gali būti reikalaujama, kad Europos ombudsmenas tas teises suderintų su administracinių tyrimų, audito, kitų tyrimo ir teismo proceso tikslais. Taip pat gali būti reikalaujama, kad Europos ombudsmenas duomenų subjektų teises suderintų su kitų duomenų subjektų pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis. Šiuo tikslu Reglamento 25 straipsnyje nustatyta Europos ombudsmeno galimybė griežtomis sąlygomis apriboti Reglamento 14–22, 35 ir 36 straipsnių, taip pat 4 straipsnio tiek, kiek jo nuostatos atitinka 14–20 straipsniuose nustatytas teises ir pareigas, taikymą. Išskyrus atvejus, kai apribojimai nustatyti teisės aktu, priimtu remiantis Sutartimis, būtina nustatyti vidaus taisykles, pagal kurias Europos ombudsmenas gali riboti tas teises;

(13)

Europos ombudsmenas gali, pavyzdžiui, riboti informaciją, duomenų subjektams teikiamą apie jų asmens duomenų tvarkymą administracinio tyrimo preliminaraus vertinimo etape arba per patį tyrimą, prieš galimą bylos nutraukimą arba preliminarios drausminės procedūros etape. Tam tikromis aplinkybėmis tokios informacijos pateikimas galėtų rimtai pakenkti Europos ombudsmeno gebėjimui veiksmingai atlikti tyrimą, kai, pavyzdžiui, yra pavojus, kad suinteresuotas asmuo gali sunaikinti įrodymus arba kad bus daromas poveikis galimiems liudytojams prieš apklausą. Europos ombudsmenui taip pat gali prireikti apsaugoti liudytojų teises ir laisves, taip pat kitų susijusių asmenų teises ir laisves;

(14)

Europos ombudsmenui gali prireikti apsaugoti liudytojo arba informatoriaus, kuris paprašė nenustatyti jo tapatybės, anonimiškumą. Tokiu atveju Europos ombudsmenas gali nuspręsti apriboti galimybę susipažinti su tokių asmenų tapatybe, pareiškimais ir kitais asmens duomenimis, kad būtų apsaugotos jų teisės ir laisvės;

(15)

Europos ombudsmenui gali prireikti apsaugoti konfidencialią informaciją, susijusią su darbuotoju, kuris dėl priekabiavimo procedūros kreipėsi į Europos ombudsmeno etikos korespondentus ir (arba) Taikinimo komitetą. Tokiais atvejais Europos ombudsmenui gali reikėti apriboti prieigą prie įtariamos aukos, įtariamo priekabiautojo ir kitų susijusių asmenų tapatybės, pareiškimų ir kitų susijusių asmens duomenų, kad apsaugotų jų teises ir laisves;

(16)

Europos ombudsmenui, pavyzdžiui, gali reikėti apriboti jo teikiamą informaciją tik skundo ar tyrimo dokumentuose nurodytam duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymą atliekant tyrimą dėl įtariamo ES institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų netinkamo administravimo. Tokios informacijos pateikimas galėtų rimtai pakenkti Europos ombudsmeno gebėjimui veiksmingai atlikti tyrimą, kai, pavyzdžiui, yra pavojus, kad suinteresuotas asmuo gali pakenkti tyrimui. Europos ombudsmenui taip pat gali prireikti apsaugoti skundų pateikėjų teises ir laisves, taip pat kitų susijusių asmenų teises ir laisves;

(17)

Europos ombudsmenas apribojimus turėtų taikyti tik tais atvejais, kai jais gerbiama pagrindinių teisių ir laisvių esmė ir kai demokratinėje visuomenėje jie yra griežtai būtina ir proporcinga priemonė. Europos ombudsmenas turėtų nurodyti pagrindus, kuriais grindžiami tokie apribojimai;

(18)

Europos ombudsmenas, laikydamasis atskaitomybės principo, turėtų registruoti apribojimų taikymą;

(19)

tvarkydamas asmens duomenis, kuriais vykdydamas savo užduotis keičiasi su kitomis organizacijomis, Europos ombudsmenas turėtų tarpusavyje konsultuotis su tomis organizacijomis dėl galimų apribojimų nustatymo pagrindų ir tų apribojimų reikalingumo bei proporcingumo, išskyrus atvejus, kai tai pakenktų Europos ombudsmeno veiklai;

(20)

pagal Reglamento 25 straipsnio 6 dalį duomenų valdytojas įpareigojamas informuoti duomenų subjektus apie pagrindines apribojimo taikymo priežastis ir apie jų teisę pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui;

(21)

remdamasis Reglamento 25 straipsnio 8 dalimi Europos ombudsmenas gali atidėti informacijos apie apribojimo taikymo priežastis pateikimą duomenų subjektui, jos nepateikti arba atsisakyti ją pateikti, jei dėl jos pateikimo apribojimas nebeveiktų. Europos ombudsmenas turėtų kiekvienu konkrečiu atveju įvertinti, ar pranešimas apie apribojimą panaikintų jo poveikį;

(22)

Europos ombudsmenas turėtų panaikinti apribojimą, kai tik išnyksta sąlygos, kuriomis pateisinamas apribojimas, ir šias sąlygas reguliariai vertinti;

(23)

siekiant užtikrinti kuo geresnę duomenų subjektų teisių ir laisvių apsaugą ir vadovaujantis Reglamento 44 straipsnio 1 dalimi, su duomenų apsaugos pareigūnu (toliau – DAP) turėtų būti laiku konsultuojamasi dėl visų taikomų apribojimų ir DAP turėtų patikrinti jų atitiktį šiam sprendimui;

(24)

Reglamento 16 straipsnio 5 dalyje ir 17 straipsnio 4 dalyje nustatytos duomenų subjektų teisės į informaciją ir teisės susipažinti su duomenimis išimtys. Jeigu šios išimtys taikomos, Europos ombudsmenui nereikia taikyti apribojimo pagal šį sprendimą,

Priėmė šį sprendimą:

1 straipsnis- Dalykas ir taikymo sritis

1. Šiuo sprendimu nustatomos taisyklės, susijusios su sąlygomis, kuriomis Europos ombudsmenas gali apriboti 4, 14–22, 35 ir 36 straipsnių taikymą pagal Reglamento 25 straipsnį.

2. Europos ombudsmeno biurą, kaip duomenų valdytoją, atstovauja Europos ombudsmenas.

2 straipsnis- Apribojimai

1. Europos ombudsmenas gali apriboti 14–22, 35 ir 36 straipsnių, taip pat 4 straipsnio tiek, kiek jo nuostatos atitinka 14–20 straipsniuose numatytas teises ir prievoles, taikymą:

a)

pagal Reglamento 25 straipsnio 1 dalies b, c, f, g ir h punktus, kai vykdo administracinius tyrimus, preliminarias drausmines procedūras, drausmines arba laikino nušalinimo procedūras pagal Tarnybos nuostatų 86 straipsnį ir IX priedą, taip pat pagal 2004 m. lapkričio 4 d. Europos ombudsmeno sprendimą dėl administracinių tyrimų ir drausminių procedūrų vykdymo, ir kai apie bylas praneša OLAF;

b)

pagal Reglamento 25 straipsnio 1 dalies h punktą, kai siekia užtikrinti, kad Europos ombudsmeno darbuotojai galėtų konfidencialiai pranešti apie faktus, kai, jų manymu, esama rimtų pažeidimų, kaip nustatyta 2015 m. vasario 20 d. Europos ombudsmeno sprendime dėl vidaus taisyklių, susijusių su informavimu apie pažeidimus;

c)

pagal Reglamento 25 straipsnio 1 dalies h punktą, kai siekia užtikrinti, kad Europos ombudsmeno darbuotojai, vykstant priekabiavimo nagrinėjimo procedūroms, galėtų konfidencialiai bendrauti su etikos korespondentais ir (arba) Taikinimo komiteto nariais, kaip apibrėžta Europos ombudsmeno sprendime dėl priekabiavimo prevencijos ir apsaugos nuo jo ombudsmeno biure politikos;

d)

pagal Reglamento 25 straipsnio 1 dalies c, g ir h punktą, kai atlieka visos Europos ombudsmeno veiklos arba jo padalinių vidaus auditą;

e)

pagal Reglamento 25 straipsnio 1 dalies c, d, g ir h punktus, kai teikia pagalbą kitoms Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms, gauna iš jų pagalbą ir su jomis bendradarbiauja pagal šios dalies a–d punktus ir kaip nustatyta atitinkamuose susitarimuose dėl paslaugų lygio, susitarimo memorandume ir bendradarbiavimo susitarimuose;

f)

pagal Reglamento 25 straipsnio 1 dalies c, g ir h punktus, kai trečiųjų šalių nacionalinėms institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms teikia pagalbą, iš jų gauna pagalbą ir su jomis bendradarbiauja joms paprašius arba savo iniciatyva;

g)

pagal Reglamento 25 straipsnio 1 dalies c, g ir h punktus, kai ES valstybių narių valdžios institucijoms teikia pagalbą, iš jų gauna pagalbą ir su jomis bendradarbiauja joms paprašius arba savo iniciatyva;

h)

pagal Reglamento 25 straipsnio 1 dalies e punktą, kai tvarko asmens duomenis, susijusius su bylos šalių arba į bylą įstojusių šalių dokumentais Europos Sąjungos Teisingumo Teismui nagrinėjant bylas;

i)

pagal Reglamento 25 straipsnio 1 dalies h punktą, kai atlieka tyrimus dėl įtariamų netinkamo administravimo atvejų Europos Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų veikloje pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 straipsnį ir ombudsmeno statutą ir įgyvendinimo nuostatas;

2. Taikant bet kokius apribojimus turi būti gerbiama pagrindinių teisių ir laisvių esmė, ir tie apribojimai demokratinėje visuomenėje turi būti griežtai būtina ir proporcinga priemonė.

3. Prieš pradedant taikyti apribojimus, kiekvienu konkrečiu atveju atliekama būtinumo ir proporcingumo patikra. Apribojimai turi būti taikomi tik tiek, kiek tikrai būtina jų tikslams pasiekti.

4. Atskaitomybės tikslais Europos ombudsmenas parengia įrašą, kuriame nurodomos apribojimų taikymo priežastys, taikytini 1 dalyje išvardyti pagrindai ir reikalingumo bei proporcingumo patikros rezultatai. Šie įrašai turi būti įtraukiami į registrą, kuris paprašius pateikiamas Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Europos ombudsmenas turi rengti periodiškai teikiamas Reglamento 25 straipsnio taikymo ataskaitas.

5. Tvarkydamas asmens duomenis, kuriuos vykdydamas savo užduotis gauna iš kitų organizacijų, Europos ombudsmenas turi konsultuotis su tomis organizacijomis dėl galimų apribojimų nustatymo pagrindų ir apribojimų reikalingumo bei proporcingumo, išskyrus atvejus, kai tai pakenktų Europos ombudsmeno veiklai.

3 straipsnis- Rizika duomenų subjektų teisėms ir laisvėms

1. Pavojaus duomenų subjektų, kurių asmens duomenims gali būti taikomi apribojimai, teisėms ir laisvėms vertinimai ir informacija apie tokių apribojimų taikymo trukmę turi būti registruojami duomenų tvarkymo veiklos įrašuose, kuriuos Europos ombudsmenas turi tvarkyti pagal Reglamento 31 straipsnį. Tai taip pat turi būti registruojama bet kuriuose duomenų apsaugos poveikio vertinimuose, susijusiuose su tais apribojimais ir atliekamuose pagal Reglamento 39 straipsnį.

2. Vertindamas apribojimo reikalingumą ir proporcingumą Europos ombudsmenas turi apsvarstyti galimus pavojus duomenų subjekto teisėms ir laisvėms..

4 straipsnis- Apsaugos priemonės ir laikymo laikotarpiai

1. Europos ombudsmenas įgyvendina apsaugos priemones, kad užkirstų kelią piktnaudžiavimui arba neteisėtai prieigai prie asmens duomenų, kuriems taikomi arba gali būti taikomi apribojimai, arba jų perdavimui. Tokios apsaugos priemonės turi apimti technines ir organizacines priemones ir prireikus turi būti išsamiai išdėstytos Europos ombudsmeno vidaus sprendimuose, procedūrose ir įgyvendinimo taisyklėse. Apsaugos priemonės apima:

a)

aiškų funkcijų, pareigų ir procedūrinių veiksmų apibrėžimą;

b)

jei tinkama, saugią elektroninę aplinką, kurioje užkertamas kelias neteisėtai arba atsitiktinei prieigai prie elektroninių duomenų ar jų perdavimui neįgaliotiems asmenims;

c)

jei tinkama, saugų popierinių dokumentų saugojimą ir tvarkymą;

d)

deramą apribojimų stebėseną ir periodinę jų taikymo peržiūrą.

d punkte nurodyta peržiūra turi būti atliekama bent kas šešis mėnesius.

2. Vos tik aplinkybės, dėl kurių taikyti apribojimai, išnyksta, apribojimai kuo greičiau panaikinami.

3. Asmens duomenys turi būti saugomi pagal taikytinas Europos ombudsmeno duomenų saugojimo taisykles, kurios turi būti nustatytos duomenų apsaugos įrašuose, tvarkomuose pagal reglamento 31 straipsnį. Saugojimo laikotarpio pabaigoje asmens duomenys turi būti ištrinti, nuasmeninti arba perduoti į archyvus pagal reglamento 13 straipsnį.

5 straipsnis- Duomenų apsaugos pareigūno dalyvavimas

1. Europos ombudsmeno DAP nepagrįstai nedelsiant informuojamas, kai duomenų subjekto teisės apribojamos pagal šį sprendimą. DAP suteikiama galimybė susipažinti su visais įrašais ir visais dokumentais, kuriais grindžiami faktiniai arba teisiniai elementai.

2. Europos ombudsmeno DAP gali prašyti peržiūrėti apribojimo taikymą. Europos ombudsmenas turi raštu pranešti savo DAP apie peržiūros rezultatą.

3. Europos ombudsmenas turi dokumentais įforminti DAP dalyvavimą taikant apribojimus, įskaitant tai, kokia informacija su juo buvo dalytasi.

6 straipsnis- Duomenų subjektams teikiama informacija apie jų teisių apribojimus

1. Europos ombudsmeno duomenų apsaugos pranešimuose, skelbiamuose jo svetainėje, turi būti skirsnis, kuriame duomenų subjektams teikiama bendroji informacija, susijusi su galimais šio 2 straipsnio 1 dalyje aprašytų duomenų subjektų teisių apribojimais. Turi būti nurodoma, kokios teisės gali būti apribotos, dėl kokių priežasčių jos gali būti apribotos ir galima apribojimų taikymo trukmė.

2. Europos ombudsmenas duomenų subjektus apie esamus arba būsimus jų teisių apribojimus turi informuoti individualiai raštu ir nepagrįstai nedelsdamas. Europos ombudsmenas duomenų subjektą turi informuoti apie pagrindines tokio apribojimo taikymo priežastis ir apie duomenų subjekto teisę pasitarti su DAP siekiant EDAPP pateikti skundą dėl teisių apribojimo.

3. Europos ombudsmenas gali atidėti informacijos apie apribojimo priežastis ir apie teisę teikti skundą EDAPP pateikimą, jos nepateikti arba atsisakyti ją pateikti tol, kol dėl pranešimo apie apribojimą būtų panaikintas jo poveikis. Vertinimas, ar tai būtų pagrįsta, turi būti atliekamas kiekvienu konkrečiu atveju. Kai tik apribojimo poveikis nebebus dėl to panaikintas, Europos ombudsmenas turi pateikti informaciją duomenų subjektui.

7 straipsnis- Pranešimas duomenų subjektui apie asmens duomenų saugumo pažeidimą

1. Kai Europos ombudsmenui taikoma prievolė pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą pagal reglamento 35 straipsnio 1 dalį, jis gali išskirtinėmis aplinkybėmis visiškai arba iš dalies apriboti tokį pranešimą. Jis turi dokumente nurodyti tokio apribojimo priežastis, teisinį pagrindą pagal 2 straipsnį ir reikalingumo bei proporcingumo vertinimą. Tas dokumentas turi būti pateiktas EDAPP tuo metu, kai pranešama apie asmens duomenų saugumo pažeidimą.

2. Apribojimo priežasčių nelikus, Europos ombudsmenas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą turi pranešti atitinkamam duomenų subjektui ir informuoti jį apie pagrindines apribojimo priežastis ir jo teisę teikti skundą EDAPP.

8 straipsnis- Elektroninių ryšių konfidencialumas

1. Išskirtinėmis aplinkybėmis Europos ombudsmenas gali apriboti teisę į elektroninių pranešimų konfidencialumą pagal Reglamento 36 straipsnį. Tokie apribojimai turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/58/EB (3).

2. Apribojęs teisę į elektroninių pranešimų konfidencialumą Europos ombudsmenas, atsakydamas į duomenų subjekto prašymą, turi informuoti atitinkamą duomenų subjektą apie pagrindines priežastis, dėl kurių taikomas apribojimas, ir jo teisę teikti skundą EDAPP.

3. Europos ombudsmenas gali atidėti informacijos apie apribojimo priežastis ir apie teisę teikti skundą EDAPP pateikimą, jos nepateikti arba atsisakyti ją pateikti tol, kol dėl pranešimo apie apribojimą būtų panaikintas jo poveikis. Vertinimas, ar tai būtų pagrįsta, turi būti atliekamas kiekvienu konkrečiu atveju. Kai tik apribojimo poveikis nebebus dėl to panaikintas, Europos ombudsmenas turi pateikti informaciją duomenų subjektui.

9 straipsnis- Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre 2020 m. lapkričio 9 d.

Europos ombudsmenė

Emily O’REILLY


(1) OL L 295, 2018 11 21, p. 39.

(2) 1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (OL L 56, 1968 3 4, p. 1).

(3) 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

Europos Ombudsmeno sprendimas 2020 m. lapkričio 9 d. dėl vidaus taisyklių, susijusių su duomenų subjektų tam tikrų teisių apribojimais tvarkant asmens duomenis