You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan Oikeusasiamiehen päätös,annettu 9 päivänä marraskuuta 2020, sisäisistä säännöistä rekisteröityjen tiettyjen oikeuksien rajoittamiseksi henkilötietojen käsittelyssä

EUROOPAN OIKEUSASIAMIES, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta 23 päivänä lokakuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (1) ja erityisesti sen 25 artiklan,

on kuullut Euroopan tietosuojavaltuutettua,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan oikeusasiamiehellä on valtuudet suorittaa hallinnollisia tutkimuksia, kurinpitomenettelyä edeltäviä menettelyjä, kurinpitomenettelyjä ja virantoimituksesta pidättämistä koskevia menettelyjä neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (2) vahvistettujen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen, jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, ja hallinnollisten tutkimusten ja kurinpitomenettelyiden suorittamista koskevien täytäntöönpanosäännösten hyväksymisestä 4 päivänä marraskuuta 2004 tehdyn Euroopan oikeusasiamiehen päätöksen mukaisesti. Tarvittaessa se myös ilmoittaa tapauksista Euroopan petostentorjuntavirastolle.

(2)

Euroopan oikeusasiamiehen työntekijöiden on ilmoitettava mahdollisesti laittomista toimista, muun muassa petoksesta ja korruptiosta, jotka vahingoittavat unionin etuja. Työntekijöiden on myös ilmoitettava työtehtävien hoitamiseen liittyvästä käytöksestä, joka voi aiheuttaa unionin virkamiesten velvollisuuksien vakavan noudattamatta jättämisen. Tätä säädellään väärinkäytösten paljastamista koskevista sisäisistä säännöistä 20 päivänä helmikuuta 2015 tehdyllä Euroopan oikeusasiamiehen päätöksellä.

(3)

Euroopan oikeusasiamies on ottanut käyttöön toimintaperiaatteet, joilla ehkäistään ja käsitellään tehokkaasti tosiasialliset tai mahdolliset tapaukset, jotka koskevat työpaikkakiusaamista tai seksuaalista häirintää työpaikalla, 18 päivänä joulukuuta 2017 annetun Euroopan oikeusasiamiehen päätöksen mukaisesti. Päätöksessä vahvistetaan epävirallinen menettely, jonka avulla häirinnän oletettu uhri voi ottaa yhteyttä Euroopan oikeusasiamiehen eettisiin yhteyshenkilöihin ja/tai sovittelukomiteaan.

(4)

Euroopan oikeusasiamies voi myös tehdä tutkimuksia Euroopan unionin turvallisuusluokiteltuja tietoja koskevien turvallisuussääntöjen mahdollisista rikkomuksista.

(5)

Euroopan oikeusasiamiehen toiminnasta tehdään sekä sisäisiä että ulkoisia tarkastuksia.

(6)

Euroopan oikeusasiamies tekee tällaisten hallinnollisten tutkimusten, tarkastusten ja muiden tutkimusten yhteydessä yhteistyötä muiden unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen kanssa.

(7)

Euroopan oikeusasiamies voi tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kansallisten viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa joko niiden pyynnöstä tai omasta aloitteestaan.

(8)

Euroopan oikeusasiamies voi myös tehdä yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa joko niiden pyynnöstä tai omasta aloitteestaan.

(9)

Euroopan oikeusasiamies tekee tutkimuksia epäillyistä epäkohdista unionin toimielinten, elinten ja laitosten toiminnassa, mutta tämä ei koske Euroopan unionin tuomioistuimen toimintaa lainkäyttöelimenä. Tässä yhteydessä Euroopan oikeusasiamiehen on ehkä pidettävä salassa henkilötiedot, joita osapuolilta saaduissa ja tutkimusten aikana saaduissa asiakirjoissa on. Euroopan oikeusasiamiehen on ehkä myös suojattava kantelun tekijöiden sekä muiden osallisena olevien henkilöiden oikeuksia ja vapauksia.

(10)

Tehtäviensä toteuttamiseksi Euroopan oikeusasiamies kerää ja käsittelee tietoja ja useita henkilötietoryhmiä, muun muassa luonnollisten henkilöiden tunnistetietoja, yhteystietoja, työrooleja ja -tehtäviä, tietoja käyttäytymisestä ja toiminnasta yksityis- ja työelämässä sekä taloudellisia tietoja. Euroopan oikeusasiamies toimii rekisterinpitäjänä.

(11)

Asetuksen (EU) 2018/1725, jäljempänä ’asetus’, mukaisesti Euroopan oikeusasiamiehen on siksi annettava rekisteröidyille tietoa kyseisistä käsittelytoimista ja kunnioitettava näiden oikeuksia rekisteröityinä.

(12)

Euroopan oikeusasiamiehen on ehkä sovitettava kyseiset oikeudet yhteen hallinnollisten tutkimusten, tarkastusten, muiden tutkimusten ja tuomioistuinmenettelyjen tavoitteiden kanssa. Sen on ehkä myös punnittava rekisteröidyn oikeuksia suhteessa muiden rekisteröityjen perusoikeuksiin ja -vapauksiin. Tämän vuoksi asetuksen 25 artiklassa säädetään tiukoin edellytyksin Euroopan oikeusasiamiehen mahdollisuudesta rajoittaa asetuksen 14–22, 35 ja 36 artiklan soveltamista sekä sen 4 artiklan soveltamista siltä osin kuin sen säännökset vastaavat 14–20 artiklassa säädettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Ellei rajoituksista säädetä perussopimusten perusteella annetussa säädöksessä, on otettava käyttöön sisäisiä sääntöjä, joiden nojalla Euroopan oikeusasiamies voi rajoittaa kyseisiä oikeuksia.

(13)

Euroopan oikeusasiamiehen voi esimerkiksi olla tarpeen rajoittaa tietoja, joita se antaa rekisteröidylle tämän henkilötietojen käsittelystä hallinnollisen tutkimuksen alustavan arviointivaiheen tai varsinaisen tutkimuksen aikana, ennen päätöstä asian mahdollisesta tutkimatta jättämisestä tai kurinpitomenettelyä edeltävässä vaiheessa. Tietyissä tilanteissa tällaisten tietojen antaminen voisi vaikuttaa vakavalla tavalla Euroopan oikeusasiamiehen kykyyn suorittaa tutkimus tehokkaasti, esimerkiksi silloin, kun on olemassa riski, että asianomainen henkilö voi tuhota todisteita tai pyrkiä vaikuttamaan mahdollisiin todistajiin ennen kuin heitä on kuultu. Euroopan oikeusasiamiehen on ehkä myös suojattava todistajien sekä muiden osallisena olevien henkilöiden oikeuksia ja vapauksia.

(14)

Voi olla tarpeen suojata sellaisen todistajan tai väärinkäytöksen paljastajan anonymiteettia, joka on pyytänyt, että hänen henkilöllisyyttään ei kerrota. Tällaisessa tapauksessa Euroopan oikeusasiamies voi kyseisten henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi päättää rajoittaa oikeutta tutustua kyseisten henkilöiden henkilöllisyyteen, lausuntoihin ja muihin henkilötietoihin.

(15)

Voi olla tarpeen suojata sellaista työntekijää koskevia luottamuksellisia tietoja, joka on ottanut yhteyttä Euroopan oikeusasiamiehen eettisiin yhteyshenkilöihin ja/tai sovittelukomiteaan häirintämenettelyn yhteydessä. Tällaisissa tapauksissa Euroopan oikeusasiamiehen voi olla syytä rajoittaa oikeutta tutustua oletetun uhrin, oletetun häirintään syyllistyneen ja muiden osallisena olevien henkilöiden henkilöllisyyteen, lausuntoihin ja muihin henkilötietoihin kaikkien näiden asianosaisten oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi.

(16)

Euroopan oikeusasiamies saattaa esimerkiksi joutua rajoittamaan tietoja, joita se antaa kantelussa tai tutkimusasiakirjoissa mainitulle rekisteröidylle tämän henkilötietojen käsittelystä EU:n toimielimen, elimen tai laitoksen väitettyä hallinnollista epäkohtaa koskevan tutkimuksen aikana. Tällaisten tietojen antaminen voisi vaikuttaa vakavalla tavalla Euroopan oikeusasiamiehen kykyyn suorittaa tutkimus tehokkaasti, esimerkiksi silloin, kun on olemassa riski, että asianomainen henkilö voisi vaarantaa tutkimuksen. Euroopan oikeusasiamiehen on ehkä myös suojattava kantelun tekijän sekä muiden osallisena olevien henkilöiden oikeuksia ja vapauksia.

(17)

Euroopan oikeusasiamiehen on sovellettava rajoituksia vain silloin, jos ne ovat keskeisiltä osin perusoikeuksien ja -vapauksien mukaisia, ehdottoman välttämättömiä ja oikeasuhteisia toimenpiteitä demokraattisessa yhteiskunnassa. Euroopan oikeusasiamiehen on esitettävä perusteet kyseisille rajoituksille.

(18)

Euroopan oikeusasiamiehen on vastuuvelvollisuuden periaatteen mukaisesti pidettävä kirjaa rajoitusten soveltamisesta.

(19)

Kun Euroopan oikeusasiamies käsittelee tehtäviensä yhteydessä muiden organisaatioiden kanssa vaihdettuja henkilötietoja, Euroopan oikeusasiamiehen ja kyseisten organisaatioiden olisi kuultava toisiaan mahdollisista perusteista rajoitusten asettamiselle ja asianomaisten rajoitusten tarpeellisuudesta ja oikeasuhteisuudesta, ellei tämä vaaranna Euroopan oikeusasiamiehen toimintaa.

(20)

Asetuksen 25 artiklan 6 kohdassa rekisterinpitäjä velvoitetaan ilmoittamaan rekisteröidyille pääasialliset syyt rajoituksen soveltamiseen sekä se, että heillä on oikeus tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

(21)

Euroopan oikeusasiamies voi asetuksen 25 artiklan 8 kohdan nojalla lykätä tietojen antamista syistä, joiden vuoksi rajoitusta sovelletaan rekisteröityyn, jättää nämä tiedot antamatta tai kieltäytyä antamasta niitä, jos se jollakin tavalla poistaisi rajoituksen vaikutuksen. Euroopan oikeusasiamiehen on arvioitava tapauskohtaisesti, poistaisiko rajoituksesta ilmoittaminen rajoituksen vaikutuksen.

(22)

Euroopan oikeusasiamiehen on poistettava rajoitus heti, kun sen edellytykset eivät enää täyty, ja arvioitava näitä edellytyksiä säännöllisesti.

(23)

Parhaan mahdollisen suojan takaamiseksi rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille ja asetuksen 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti tietosuojavastaavaa olisi kuultava hyvissä ajoin kaikista mahdollisista sovellettavista rajoituksista, ja tietosuojavastaavan olisi tarkistettava, että niissä noudatetaan tätä päätöstä.

(24)

Asetuksen 16 artiklan 5 kohdassa ja 17 artiklan 4 kohdassa säädetään poikkeuksista rekisteröityjen oikeuteen saada tietoja ja saada pääsy tietoihin. Mikäli näitä poikkeuksia sovelletaan, Euroopan oikeusasiamiehen ei tarvitse soveltaa tämän päätöksen mukaista rajoitusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla- Kohde ja soveltamisala

1. Tässä päätöksessä vahvistetaan säännöt niille edellytyksille, joiden täyttyessä Euroopan oikeusasiamies voi rajoittaa asetuksen 4, 14–22, 35 ja 36 artiklan soveltamista asetuksen 25 artiklan mukaisesti.

2. Euroopan oikeusasiamies edustaa rekisterinpitäjänä toimivaa Euroopan oikeusasiamiehen toimistoa.

2 artikla- Rajoitukset

1. Euroopan oikeusasiamies voi rajoittaa asetuksen 14–22, 35 ja 36 artiklan soveltamista sekä sen 4 artiklan soveltamista siltä osin kuin sen säännökset vastaavat 14–20 artiklassa säädettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia

a)

asetuksen 25 artiklan 1 kohdan b, c, f, g ja h alakohdan mukaisesti, kun suoritetaan hallinnollisia tutkimuksia, kurinpitomenettelyä edeltäviä menettelyjä, kurinpitomenettelyjä tai virantoimituksesta pidättämistä koskevia menettelyjä henkilöstösääntöjen 86 artiklan ja liitteen IX sekä hallinnollisten tutkimusten ja kurinpitomenettelyiden suorittamisesta 4 päivänä marraskuuta 2004 tehdyn Euroopan oikeusasiamiehen päätöksen mukaisesti ja kun tapauksista ilmoitetaan Euroopan petostentorjuntavirastolle

b)

asetuksen 25 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti, kun varmistetaan, että Euroopan oikeusasiamiehen työntekijät voivat ilmoittaa tosiseikoista luottamuksellisesti silloin, kun he uskovat, että on kyse vakavista sääntöjenvastaisuuksista, väärinkäytösten paljastamista koskevista sisäisistä säännöistä 20 päivänä helmikuuta 2015 tehdyn Euroopan oikeusasiamiehen päätöksen mukaisesti

c)

asetuksen 25 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti, kun varmistetaan, että Euroopan oikeusasiamiehen työntekijät voivat ilmoittaa tietoja eettisille yhteyshenkilöille ja/tai sovittelukomitealle häirintämenettelyssä, joka määritellään Euroopan oikeusasiamiehen päätöksessä toimintaperiaatteista, jotka koskevat häirinnän torjumista ja häirinnältä suojelemista oikeusasiamiehen toimistossa

d)

asetuksen 25 artiklan 1 kohdan c, g ja h alakohdan mukaisesti, kun suoritetaan sisäisiä tarkastuksia Euroopan oikeusasiamiehen toimien tai osastojen osalta

e)

asetuksen 25 artiklan 1 kohdan c, d, g ja h alakohdan mukaisesti, kun annetaan apua muille unionin toimielimille, elimille ja laitoksille tai saadaan niiltä apua tai kun tehdään niiden kanssa yhteistyötä tämän kohdan a – d alakohdassa tarkoitettujen toimien yhteydessä ja asiaankuuluvien palvelutasosopimusten, yhteisymmärryspöytäkirjojen ja yhteistyösopimusten mukaisesti

f)

asetuksen 25 artiklan 1 kohdan c, g ja h alakohdan mukaisesti, kun annetaan apua kolmansien maiden kansallisille viranomaisille ja kansainvälisille järjestöille tai saadaan niiltä apua tai tehdään yhteistyötä kyseisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa joko niiden pyynnöstä tai omasta aloitteesta

g)

asetuksen 25 artiklan 1 kohdan c, g ja h alakohdan mukaisesti, kun annetaan apua EU:n jäsenvaltioiden viranomaisille tai saadaan niiltä apua joko niiden pyynnöstä tai omasta aloitteesta

h)

asetuksen 25 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti, kun käsitellään henkilötietoja asiakirjoissa, jotka on saatu osapuolilta tai väliintulijoilta Euroopan unionin tuomioistuimessa käytävien menettelyjen yhteydessä

i)

asetuksen 25 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti, kun tehdään tutkimuksia epäillyistä epäkohdista unionin toimielinten, elinten ja laitosten toiminnassa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklan ja Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännön ja täytäntöönpanosäännösten mukaisesti.

2. Rajoitusten on keskeisiltä osin oltava perusoikeuksien ja -vapauksien mukaisia, ja niiden on oltava demokraattisessa yhteiskunnassa tarpeellisia ja oikeasuhteisia.

3. Tarpeellisuuden ja oikeasuhteisuuden arviointi on tehtävä tapauskohtaisesti ennen rajoitusten soveltamista. Rajoitukset on rajoitettava siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä niiden tavoitteen saavuttamiseksi.

4. Euroopan oikeusasiamies laatii vastuullisuuden edistämiseksi selosteen, jossa esitetään sovellettujen rajoitusten syyt, kerrotaan, mitä 1 kohdassa luetelluista perusteista asiaan sovelletaan, ja ilmoitetaan tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta koskevan arvioinnin tulos. Nämä selosteet ovat osa rekisteriä, joka on pyynnöstä annettava Euroopan tietosuojavaltuutetun käyttöön. Euroopan oikeusasiamies laatii määräaikaiskatsauksia asetuksen 25 artiklan soveltamisesta.

5. Kun Euroopan oikeusasiamies käsittelee tehtäviensä yhteydessä muilta organisaatioilta saatuja henkilötietoja, sen on kuultava näitä organisaatiota mahdollisista perusteista rajoitusten asettamiselle ja asianomaisten rajoitusten tarpeellisuudesta ja oikeasuhteisuudesta, ellei tämä vaaranna Euroopan oikeusasiamiehen toimintaa.

3 artikla- Rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat riskit

1. Rajoitusten määräämisen vuoksi rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvien riskien arvioinnit ja tarkat tiedot kyseisten rajoitusten soveltamisjaksosta on rekisteröitävä Euroopan oikeusasiamiehen asetuksen 31 artiklan mukaisesti ylläpitämään käsittelytoimien selosteeseen. Ne on rekisteröitävä myös kaikkiin kyseisistä rajoituksista asetuksen 39 artiklan mukaisesti tehtäviin tietosuojaa koskeviin vaikutustenarviointeihin.

2. Aina kun Euroopan oikeusasiamies arvioi rajoituksen tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta, sen on otettava huomioon mahdolliset riskit rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille.

4 artikla- Suojatoimet ja säilytysajat

1. Euroopan oikeusasiamiehen on toteutettava suojatoimia, joilla estetään niiden henkilötietojen väärinkäyttö, laiton pääsy niihin tai niiden siirto, joiden osalta rajoituksia sovelletaan tai voitaisiin soveltaa. Tällaisiin suojatoimiin on sisällytettävä teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, ja ne on tarvittaessa esitettävä yksityiskohtaisesti Euroopan oikeusasiamiehen sisäisissä päätöksissä, menettelyissä ja täytäntöönpanosäännöissä. Suojatoimiin on sisällytettävä

a)

roolien, vastuualueiden ja menettelyn eri vaiheiden selkeä määrittely

b)

tarvittaessa suojattu sähköinen ympäristö, jolla estetään laiton tai tahaton pääsy sähköisiin tietoihin tai niiden siirtäminen asiattomille henkilöille

c)

tarvittaessa paperiasiakirjojen suojattu säilytys ja käsittely

d)

rajoitusten asianmukainen seuranta ja niiden soveltamisen määräaikaistarkistus.

Edellä d alakohdassa tarkoitetut tarkistukset on tehtävä vähintään kuuden kuukauden välein.

2. Rajoitukset on poistettava heti, kun niiden käytön oikeuttavat olosuhteet eivät enää ole voimassa.

3. Henkilötietoja on säilytettävä sovellettavien Euroopan oikeusasiamiehen säilytyssääntöjen mukaisesti, ja ne on määritettävä asetuksen 31 artiklan mukaisesti pidetyissä tietosuojaselosteissa. Säilytysajan lopuksi henkilötiedot on poistettava, anonymisoitava tai arkistoitava asetuksen 13 artiklan mukaisesti.

5 artikla- Tietosuojavastaavan osallistuminen

1. Euroopan oikeusasiamiehen tietosuojavastaavalle on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä aina, kun rekisteröityjen oikeuksia rajoitetaan tämän päätöksen mukaisesti. Tietosuojavastaavalle on annettava pääsy asianomaisiin selosteisiin ja kaikkiin asiakirjoihin, jotka koskevat asian tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja.

2. Euroopan oikeusasiamiehen tietosuojavastaava voi pyytää rajoituksen soveltamisen uudelleentarkastelua. Euroopan oikeusasiamiehen on ilmoitettava tietosuojavastaavalleen kirjallisesti pyydetyn uudelleentarkastelun tuloksesta.

3. Euroopan oikeusasiamiehen on dokumentoitava tietosuojavastaavan osallistuminen rajoitusten soveltamiseen sekä se, mitä tietoja tietosuojavastaavalle annetaan.

6 artikla- Tietojen antaminen rekisteröidyille heidän oikeuksiensa rajoittamisesta

1. Euroopan oikeusasiamiehen on sisällytettävä oikeusasiamiehen verkkosivustolla julkaistaviin tietosuojaselosteisiin osio, jossa annetaan rekisteröidyille yleistä tietoa mahdollisuudesta rajoittaa rekisteröityjen oikeuksia 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Annetuista tiedoista on käytävä ilmi, mitä oikeuksia voidaan rajoittaa, millä perusteilla rajoituksia voidaan soveltaa ja miten kauan ne voivat kestää.

2. Euroopan oikeusasiamiehen on ilmoitettava kullekin rekisteröidylle erikseen kirjallisesti ja ilman aiheetonta viivytystä heidän oikeuksiensa voimassa olevista tai tulevista rajoituksista. Euroopan oikeusasiamiehen on ilmoitettava rekisteröidyille pääasiallisista syistä, joihin rajoituksen soveltaminen perustuu, heidän oikeudestaan ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan rajoituksen riitauttamiseksi ja heidän oikeuksistaan tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

3. Euroopan oikeusasiamies voi lykätä tietojen antamista rajoituksen syistä ja oikeudesta tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle, jättää nämä tiedot antamatta tai kieltäytyä antamasta niitä, jos se poistaisi rajoituksen vaikutuksen. Tällaisen menettelyn edellytyksiä arvioidaan tapauskohtaisesti. Euroopan oikeusasiamiehen on annettava tiedot rekisteröidylle heti, kun tämä ei enää poistaisi rajoituksen vaikutusta.

7 artikla- Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen rekisteröidylle

1. Jos Euroopan oikeusasiamiehen on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta asetuksen 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti, se voi poikkeuksellisissa olosuhteissa rajoittaa tällaisen ilmoituksen antamista kokonaan tai osittain. Sen on dokumentoitava muistioon rajoituksen syyt, sen 2 artiklan mukainen oikeudellinen perusta ja arviointi sen tarpeellisuudesta ja oikeasuhteisuudesta. Muistio toimitetaan Euroopan tietosuojavaltuutetulle henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoitettaessa.

2. Jos rajoituksen syyt eivät enää päde, Euroopan oikeusasiamiehen on ilmoitettava henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta asianomaiselle rekisteröidylle ja selostettava hänelle rajoituksen pääasialliset syyt sekä kerrottava hänelle hänen oikeudestaan tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

8 artikla- Sähköisen viestinnän luottamuksellisuus

1. Poikkeuksellisissa olosuhteissa Euroopan oikeusasiamies voi rajoittaa asetuksen 36 artiklan mukaista oikeutta sähköisen viestinnän luottamuksellisuuteen. Tällaisissa rajoituksissa on noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/58/EY (3).

2. Mikäli Euroopan oikeusasiamies rajoittaa oikeutta sähköisen viestinnän luottamuksellisuuteen, sen on ilmoitettava kyseessä olevalle rekisteröidylle pääasiallisista syistä, joihin rajoituksen soveltaminen perustuu, ja tämän oikeudesta tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle vastauksessaan mihin tahansa rekisteröidyn esittämään pyyntöön.

3. Euroopan oikeusasiamies voi lykätä tietojen antamista rajoituksen syistä ja oikeudesta tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle, jättää nämä tiedot antamatta tai kieltäytyä antamasta niitä, jos se poistaisi rajoituksen vaikutuksen. Tällaisen menettelyn edellytyksiä arvioidaan tapauskohtaisesti. Euroopan oikeusasiamiehen on annettava tiedot rekisteröidylle heti, kun tämä ei enää poistaisi rajoituksen vaikutusta.

9 artikla- Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 9 päivänä marraskuuta 2020.

Euroopan oikeusasiamiehen puolesta

Emily O’REILLY


(1) EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2) Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta sekä yhteisöjen virkamiehiin tilapäisesti sovellettavien erityisten toimenpiteiden laatimisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1).

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

Euroopan Oikeusasiamiehen päätös,annettu 9 päivänä marraskuuta 2020, sisäisistä säännöistä rekisteröityjen tiettyjen oikeuksien rajoittamiseksi henkilötietojen käsittelyssä